ข้อมูลข่าวสาร COVID-19 / COVID-19 Information

ข้อมูลข่าวสาร COVID-19 / COVID-19 Information

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 พ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 13,148 view

ผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการเดินทางไปประเทศไทยในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสฯ สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามข้างล่างนี้

Information on the latest development concerning the COVID-19 situations in New Zealand and Thailand, including information for those planning to visit Thailand, can be found below.

การเดินทางเข้าประเทศไทย / Travelling to Thailand
    - การเดินทางเข้าประเทศไทย (TH) 
    - Travelling to Thailand (EN)
 

สถานการณ์/มาตรการ COVID-19 ของนิวซีแลนด์ / COVID-19 in New Zealand
    สถานการณ์ล่าสุด
      Updates 

    - มาตรการ/ข้อจำกัดในการเดินทางเข้านิวซีแลนด์
      Travel Restrictions and Measures

    - การฉีดวัคซีน
      Vaccination
    - ข้อมูลภาษาไทย 
 

สถานการณ์/มาตรการ COVID-19 ของประเทศไทย / COVID-19 in Thailand
    - กรมควบคุมโรค
      Department of Disease Control  

    - ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.)
      Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA)