Travelling to Thailand from 1 July 2022 (การเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป)

Travelling to Thailand from 1 July 2022 (การเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป)

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ค. 2565

| 6,711 view

(ENGLISH)

มาตรการเข้าประเทศสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

* ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ผู้เดินทางจำเป็นต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ หรือผลตรวจ RT-PCR/ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางและไม่ต้องมีประกันสุขภาพ