การยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง

การยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ค. 2565

| 26,983 view

*** เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดส่งเล่มหนังสือเดินทางที่ผลิตจากประเทศไทยมาที่นิวซีแลนด์ ระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่จึงอาจใช้เวลานานถึง 6-8 สัปดาห์ ***

บุคคลสัญชาติไทยสามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี หรือ 10 ปี โดยจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวมาตร (พิมพ์ลายนิ้วมือ สแกนม่านตา และถ่ายภาพใบหน้า) ระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 - 12.00 น. และ 14.00 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

การยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 

1. ขั้นตอนการดำเนินการ 

    1.1 นัดหมายวัน/เวลาขอรับบริการตามลิงค์ด้านล่าง 
    1.2 ยื่นเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวัน/เวลานัดหมาย และกรอกคำร้อง (ผู้ร้องต้องมาด้วยตนเองเท่านั้น)
    1.3 เก็บข้อมูลชีวมาตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (พิมพ์ลายนิ้วมือ สแกนม่านตา ถ่ายภาพใบหน้า)

2. เอกสารประกอบที่จำเป็นต้องแสดง
    2.1 บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
    2.2 หนังสือเดินทางเล่มเดิม 
    2.3 กรณีหนังสือเดินทางหาย:
          - สำเนาหนังสือเดินทางที่สูญหาย
          - ใบแจ้งความตำรวจ (Lost Property Report) ซึ่งต้องระบุชื่อของผู้ถือหนังสือเดินทางและเลขที่หนังสือเดินทางที่สูญหาย     
    2.4 กรณีที่ผู้ร้องเป็นผู้เยาว์ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี):
          - หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ซึ่งลงนามโดยบิดา-มารดาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
          - กรณีที่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองอาศัยอยู่ในประเทศไทย ผู้ปกครองจะต้องไปลงนามในหนังสือให้ความยินยอมฯ ที่กรมการกงสุล (กระทรวงการต่างประเทศ) สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านเท่านั้น (โดยนำบัตรประชาชนหรือสูติบัตรฉบับจริงของบุตรไปด้วย) และจัดส่งให้บุตรนำมายื่นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย
          - เอกสารของบิดา-มารดา: สำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนสมรส

          - ผู้เยาวว์อายุต่ำกว่า 16 ปี ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองบุตรเพื่อให้บุคคลอื่นพามาทำหนังสือเดินทางพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจด้วย
    2.5 อกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามความจำเป็น อาทิ ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบสำคัญการหย่า บันทึกการหย่า เอกสารแสดงอำนาจการปกครองบุตร เอกสารรับบุตรบุญธรรม ฯลฯ
    2.6 กรณีพระภิกษุ ข้าราชการ และนักศึกษาที่ลามาศึกษาต่อ 

3. ค่าธรรมเนียม
    - หนังสือเดินทางอายุ 5 ปี: 70 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (จ่ายด้วยบัตร EFTPOS หรือเงินสด)
    - หนังสือเดินทางอายุ 10 ปี: 100 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (จ่ายด้วยบัตร EFTPOS หรือเงินสด)

4. การรับหนังสือเดินทาง
    4.1 รับเล่มด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยต้องนำใบรับหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
    4.2 รับเล่มทางไปรษณีย์: กรุณามอบซองลงทะเบียน (Courier Bag) พร้อม tracking number ที่จ่าหน้าซองถึงตนเองให้เจ้าหน้าที่เพื่อใช้จัดส่งหนังสือเดินทางคืนให้ท่าน