เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นประกอบการขอหนังสือเดินทาง

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นประกอบการขอหนังสือเดินทาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 449,711 view

1. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น

1.1 บุคคลทั่วไป

 • บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง 
 • หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้ร้องฯ (หากหนังสือเดินทางหายให้นำสำเนามา 1 ชุด) 

1.2 ผู้เยาว์ (มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)

 • หนังสือเดินทางฉบับเดิม (เคยมีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว) 
 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย 
 • สูติบัตร พร้อมสำเนา 1 ชุด หากผู้เยาว์เกิดในต่างประเทศและยังมิได้ทำสูติบัตร บิดามารดาจะต้องติดต่อขอทำสูติบัตรไทย ณ สถานทูตไทยในประเทศที่เด็กเกิด ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง
 • ทะเบียนสมรสบิดามารดา หรือสำเนา 1 ชุด
 • หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่ของบิดา/มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง หรือสำเนา 1 ชุด ที่เห็นภาพถ่ายและข้อมูลที่ชัดเจน
 • บิดาและมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองต้องมาแสดงตนพร้อมผู้เยาว์ และลงนามให้ความยินยอมในแบบคำร้อง
 • ผู้เยาวว์อายุต่ำกว่า 16 ปี ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองบุตรเพื่อให้บุคคลอื่นพามาทำหนังสือเดินทางพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจด้วย

หมายเหตุ

 • บิดามารดาจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
 • ในกรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ที่ประเทศไทย ฝ่ายนั้นต้องทำ “ หนังสือให้ความยินยอม” ให้บุตรทำหนังสือเดินทางและเดินทางไปในต่างประเทศพร้อมทำสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศและมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนำผู้เยาว์มาขอทำหนังสือเดินทางผ่านที่ว่าการเขตหรืออำเภอ 
 • กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว และจะต้องแสดงหลักฐานทะเบียนหย่า หรือคำสั่งศาลซึ่งระบุว่าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดา/มารดาหรือผู้มีอำนาจปกครอง
 • กรณีบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์เสียชีวิต จะต้องแสดงหลักฐานใบมรณบัตรหรือสำเนา

1.3 ข้าราชการและนักศึกษาที่ลามาศึกษาต่อ

 • หนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ หรือสำเนา 1 ชุด
 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งมีหมายเลขประจำตัว 13 หลักของผู้ร้องฯ หรือสำเนา 1 ชุด
 • หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ 1 ที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้ร้องฯ 1 ชุด

1.4 พระภิกษุ

 • หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ 1 ที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้ร้องฯ 1 ชุด
 • สำเนามติมหาเถรสมาคมอนุมัติการขอออกหนังสือเดินทาง ซึ่งระบุชื่อ และฉายา หรือนามสกุลที่ตรงกับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด 
 • ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • เอกสารทะเบียนราษฎรที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมสำเนา 1 ชุด

1.4 กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย

      - สำเนาหนังสือเดินทางที่สูญหาย
      - ใบแจ้งความตำรวจ (Lost Property Report) ซึ่งต้องระบุชื่อของผู้ถือหนังสือเดินทางให้ตรงกับหนังสือเดินทางที่หายและเลขที่หนังสือเดินทางที่สูญหาย     


2. เอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็นแต่ละกรณี (พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด)

2.1 ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล

-  กรณีใช้ชื่อ/ชื่อสกุลใหม่ที่ไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือรายการแก้ไขหนังสือเดินทางที่ปรากฏในหนังสือเดินทางฉบับเดิม

2.2 ใบสำคัญการสมรส

-  สตรีที่สมรสแล้วขอเปลี่ยนชื่อสกุล
-  มารดาที่มีชื่อสกุลไม่ตรงกับสูติบัตรของบุตร

2.3 ใบสำคัญการหย่า

-  สตรีที่ใช้ชื่อสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมเนื่องจากหย่า

2.4 บันทึกการหย่า

-  ใช้ประกอบการแสดงอำนาจในการปกครองบุตร

2.5 หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร

-  กรณีผู้เยาว์ใช้ชื่อสกุลของบิดา โดยที่บิดา/มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

2.6 ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา/มารดา

-  ผู้เยาว์ที่บิดา/มารดาเป็นคนต่างด้าว

 

3. การขอมีหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี

    ผู้ที่จะขอมีหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี จะต้อง
        - มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
        - มีเลขประจำตัวประชาชนแล้ว
        - มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้ว

4. ค่าธรรมเนียม 
    - หนังสือเดินทางอายุ 5 ปี: 70 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (จ่ายด้วยบัตร EFTPOS หรือเงินสด)
    - หนังสือเดินทางอายุ 10 ปี: 100 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (จ่ายด้วยบัตร EFTPOS หรือเงินสด)

5. ซองลงทะเบียน หากผู้ร้องไม่ประสงค์จะเดินทางมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้ร้องจะต้องมอบซองลงทะเบียน (courier) 1 ซอง พร้อม tracking Number จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งหนังสือเดินทางกลับให้ผู้ร้อง