การขอมรณบัตร / Death Certificate

การขอมรณบัตร / Death Certificate

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7,474 view

ญาติหรือผู้แทนของบุคคลสัญชาติไทย ที่เสียชีวิตในนิวซีแลนด์ จะต้องแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อดำเนินการออกมรณบัตรและจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นตอนการดำเนินการ
    1.1  ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
           - คำร้องนิติกรณ์
           - คำร้องขอมรณบัตร
    1.2  ส่งใบคำร้องทั้งสองที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้วให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 2 

2. เอกสารประกอบที่จำเป็น
     2.1  มรณบัตรที่ออกโดยทางการนิวซีแลนด์ (NZ Death Certificate) ซึ่งต้องได้รับการรับรองเอกสาร (Authentication) โดย Department of Internal Affairs (DIA) และ Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) ของนิวซีแลนด์แล้ว
            * NZ Death Certificate ที่ยังไม่ผ่านการรับรองโดย DIA และ MFAT จะไม่สามารถใช้ยื่นประกอบการขอออกมรณบัตรไทยได้

     2.2  ใบรายงานผลการชันสูตร แสดงสาเหตุของการเสียชีวิต
     2.3  หนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต
     2.4  บัตรประชาชน หรือ สูติบัตรของผู้เสียชีวิต
     2.5  เอกสารของผู้แจ้ง (สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ 

     2.6  ซอง Courier ที่จ่าหน้าถึงตนเองจำนวน 1 ซอง พร้อม Tracking Number (สำหรับจัดส่งเอกสารที่ดำเนินการเสร็จแล้วคืนให้แก่ผู้แจ้ง)

    * สำหรับข้อมูลการรับรองเอกสาร (Authentication) จากทางการนิวซีแลนด์ กรุณาติดต่อ Department of Internal Affairs

    For information on the authentication process with DIA and MFAT you can visit https://www.govt.nz/browse/passports-citizenship-and-identity/proving-and-protecting-your-identity/use-your-nz-documents-overseas and follow the steps laid out in the website.  The website will ask you to choose the country where you will be using your NZ documents. Once you have selected “Thailand” it will show a message telling you that Thailand is a “Category A authentication country” which means that when you are asked what type/category of authentication you require from DIA you will have to choose “Category A Authentication”.  In the next step you will have to download a and fill out a request form.  The completed form and  NZ Death Certificate can be submitted to DIA in person, by post or by courier. DIA will forward your document to MFAT to complete the authentication process and send the documents back to you.

ข้อมูลการติดต่อ (DIA) จากนั้น DIA จะส่งต่อไปที่ MFAT Authentication Unit contact details:

Freephone: 0800 872 675

Phone: +64 4 460 2221

Email: [email protected]

3. ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับมรณบัตร


Relatives may report the death of a Thai national and request a death certificate from the Royal Thai Embassy by following the steps below.

1. Steps for obtaining a Thai death certificate
    1.1 Contact the Royal Thai Embassy in person during office hours or download and fill out the required forms
           - Legalization Application Form
           - Death Certificate Request Form
    1.2 Submit the required forms, together with all required documents, to the Royal Thai Embassy

2. Required Documents
    2.1 * NZ Death Certificate, authenticated by the Department of Internal Affairs (DIA) and the Ministry of Foreign Affairs (MFAT)
           (NZ Death Certificates that have not been authenticated by DIA and MFAT will not be accepted) 

    2.2 Cremation/Burial Certificate or other relevant documents
    2.3 Passport of the deceased
    2.4 Thai ID card (or birth certificate) of the deceased
    2.5 Copy of passport or national ID card of the petitioner 
    2.6 Self-addressed courier bag with tracking number (for delivery of the death certificate to the petitioner)

    * For information on authentication of documents, please contact the Department of Internal Affairs

For information on the authentication process with DIA and MFAT you can visit https://www.govt.nz/browse/passports-citizenship-and-identity/proving-and-protecting-your-identity/use-your-nz-documents-overseas and follow the steps laid out in the website.  The website will ask you to choose the country where you will be using your NZ documents.  Once you have selected “Thailand” it will show a message telling you that Thailand is a “Category A authentication country” which means that when you are asked what type/category of authentication you require from DIA you will have to choose “Category A Authentication”. In the next step you will have to download a and fill out a request form. The completed form and Death Certificate can be submitted to DIA in person, by post or by courier. DIA will forward your document to MFAT to complete the authentication process and send the documents back to you.

Authentication Unit contact details;

Freephone: 0800 872 675

Phone: +64 4 460 2221

Email: [email protected]  

 

3. No fee of Death Certificate

 

เอกสารประกอบ