Phuket Sandbox and Samui Plus

Phuket Sandbox and Samui Plus

29 มิ.ย. 2564

1,925 view

(ENGLISH)

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ปรากฏในหน้านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับแก้เพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นระยะเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ล่าสุด

 

มาตรการ Sandbox คืออะไร

มาตรการ Sandbox คือ มาตรการเปิดพรมแดนให้ผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 แล้ว และมีหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนที่ออกโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยทางจังหวัดที่ทางการไทยกำหนดโดยไม่ต้องเข้ารับการกักตัว (quarantine)

 

Phuket Sandbox และ Samui Plus คืออะไร

Phuket Sandbox: จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกที่เปิดรับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้มาตรการ Sandbox โดยผู้โดยสารจะต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศตรงเข้าไปที่ท่าอากาศยานภูเก็ตภาย (ไม่มีการต่อเครื่องภายในประเทศ) และจะต้องเข้าพักที่โรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน “Safety and Health Administration Plus” (SHA+) โดยจะต้องพักอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะเดินทางออกไปยังจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทยได้ (วันที่ 8 เป็นต้นไป)

Samui Plus: เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เป็นกลุ่มพื้นที่นำร่องเปิดรับการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการ Sandbox ในลักษณะเดียวกันกับจังหวัดภูเก็ต แต่เงื่อนไขสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวจะมีความแตกต่างจากภูเก็ต โดยผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศสามารถบินตรงเข้าไปที่สมุย หรือแวะเปลี่ยนเครื่องบินที่กรุงเทพฯ (ผ่านด่านควบคุมโรคและด่านตรวจคนเข้าเมืองที่กรุงเทพฯ ก่อนต่อเครื่องไปสมุย) และเมื่อเดินทางถึงสมุยแล้ว จะต้องเข้าพักที่โรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน "Samui Extra Plus" (Samui Extra+) หรือโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน “Safety and Health Administration Plus” (SHA+) เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน

 

เงื่อนไขการเข้าประเทศภายใต้มาตรการ Sandbox

ผู้มีสัญชาติไทยและชาวต่างชาติสามารถเดินทางจากต่างประเทศเข้าจังหวัดภูเก็ตภายใต้มาตรการ Sandbox ได้ตามเงื่อนไขที่ทางการไทยกำหนดไว้ ดังนี้

1. ประเทศต้นทาง

    - คนไทย/คนต่างชาติจะต้องเดินทางจากประเทศ/พื้นที่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนด โดยจะต้องอยู่ประเทศตามที่กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน
    - นิวซีแลนด์จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ทางการไทยกำหนด ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในนิวซีแลนด์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 21 วัน สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยภายมาตรการ Sandbox ได้

2. หลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีน COVID-19

    ผู้โดยสารจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยจะต้องเป็นวัคซีนที่ผ่านการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) หรือกระทรวงสาธารณสุข และจะต้อได้รับวัคซีนครบโดสตามกำหนดอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง และหลักฐานที่ใช้ยืนยันการฉีดวัคซีนของนิวซีแลนด์จะต้องเป็นหนังสือรับรองที่ Ministry of Health ของนิวซีแลนด์ออกให้เพื่อใช้สำหรับเดินทางระหว่างประเทศโดยเฉพาะ (Confirmation of COVID-19 vaccination for international travel issued by the Ministry of Health)

    คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลการขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนฯ

    * ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีนแต่เดินทางกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า Sandbox ได้ แต่จะต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองเท่านั้น (เที่ยวบินเดียวกัน) ไม่สามารถเดินทางแยกมาต่างหากได้

3. ประกันสุขภาพ

    ผู้โดยสาร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะต้องมีประกันสุขภาพที่มีวงเงินขั้นต่ำ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (US Dollars) และรวมค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 โดยประกันสุขภาพของบุคคลสัญชาติไทยจะต้องครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน และประกันสุขภาพของชาวต่างชาติจะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่จะอยู่ที่ประเทศไทย

4. ผลตรวจ COVID-19 ก่อนการเดินทาง

    ผู้โดยสารจะต้องทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR และจะต้องได้รับผลตรวจฯ ที่แสดงผลเป็นลบที่ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ซึ่งผู้โดยสารจะต้องแสดงผลตรวจฯ ต่อสายการบิน ณ ขั้นตอนการเช็คอินที่สนามบินต้นทาง (นิวซีแลนด์) และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย   
    * กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ของสายการบินที่จะใช้เดินทางด้วย เนื่องจากสายการบินอาจมีข้อกำหนดอื่น ๆ เพิ่มเติม

5. การเดินทางเข้าพื่นที่ Sandbox

    - Phuket Sandbox: จะต้องเป็นการเดินทางจากต่างประเทศตรงเข้าภูเก็ตโดยตรง (อาทิ โอ๊คแลนด์-สิงคโปร์-ภูเก็ต) โดยจะไม่สามารถเดินทางจากต่างประเทศเข้าไปต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น ๆ ต่อไปยังภูเก็ตได้ (อาทิ โอ๊คแลนด์-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ-ภูเก็ต)
    - Samui Plus Sandbox: สามารถบินตรงเข้าไปที่สมุย หรือแวะเปลี่ยนเครื่องบินที่กรุงเทพฯ (ผ่านด่านควบคุมโรคและด่านตรวจคนเข้าเมืองที่กรุงเทพฯ ก่อนต่อเครื่องไปสมุย)

6. เงื่อนไขการพำนักในพื้นที่ Sandbox

    (1) ข้อจำกัดในการเดินทางภายในประเทศ
           ผู้โดยสารที่เข้าประเทศไทยตามมาตรการ Sandbox จะต้องอยู่ในพื้นที่ Sandbox ไม่น้อยกว่า 7 วัน จึงจะสามารถเดินทางไปพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทยได้ (ยกเว้นกรณีผู้ที่จะเดินทางออกจากประเทศไทย ซึ่งสามารถเดินทางออกได้ก่อน 7 วัน)

    (2) เงื่อนไข/หลักฐานที่พัก

           - Phuket Sandbox: ผู้โดยสารที่เข้าประเทศด้วยมาตรการ Sandbox จะต้องพักที่โรงแรมในจังหวัด/พื้นที่ Sandbox ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน “Safety and Health Administration Plus” (SHA+) เท่านั้น โดยจะต้องพักอยู่ในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลาอย่างน้อย 7 คืน ก่อนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทย (ยกเว้นกรณีที่จะเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งจะต้องแสดงหลักฐานตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศไทย)
              * รายชื่อโรงแรม SHA+ สามารถดูได้ที่ https://www.thailandsha.com/shalists/

              * ผู้ที่ต้องการพักโรงแรมมากกว่า 1 แห่งในช่วง 7 วัน จะต้องพักอยู่ที่โรงแรม SHA+ แห่งเดิมจนกว่าจะได้รับผลตรวจ RT-PCR แล้ว (ตรวจ RT-PCR รวม 2 ครั้ง ในช่วง 7 วัน) จึงจะสามารถย้ายไปพักโรงแรม SHA+ แห่งต่อไปได้ โดยในช่วงระยะเวลา 7 วันแรกที่เข้าพื่นที่ Sandbox จะสามารถพัก/ย้ายโรงแรมฯ ได้ทั้งหมดไม่เกิน 3 แห่ง
           - Samui Plusเมื่อเดินทางถึงสมุยแล้ว ผู้โดยสารจะต้องเข้าพักที่โรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน "Samui Extra Plus" (Samui Extra+) หรือโรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน “Safety and Health Administration Plus” (SHA+) ในพื้นที่เกาะสมุยจะกว่าจะได้รับผลตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 และผลตรวจฯ เป็นลบ จึงจะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า
              * รายชื่อโรงแรม SHA+ สามารถดูได้ที่ https://www.thailandsha.com/shalists/
              * เมื่อเดินทางถึงเกาะสมุย ผู้โดยสารฯ จะต้องเข้าพักโรงแรมในพื้นที่เกาะสมุยจนกว่าจะได้รับผลตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 แล้ว (ตรวจ RT-PCR รวม 2 ครั้ง ในช่วง 7 วัน) จึงจะสามารถย้ายไปพักโรงแรม SHA+ ในพื้นที่เกาะพะงันหรือเกาะเต่าได้ โดยในช่วงระยะเวลา 7 วันแรก จะสามารถพัก/ย้ายโรงแรมฯ ได้ทั้งหมดไม่เกิน 3 แห่ง

           - หลักฐานการจองที่พัก:
             * SHABA Certificate: ผู้ที่จองโรงแรม SHA+ จะต้องมีหลักฐานการชำระค่าที่พักที่ออกให้โดยระบบ “SHA+ Booking Authentication System” (SHABA) หรือที่เรียกว่า "SHABA Certificate" ซึ่งหากไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวโดยอัตโนมัติหลังจากที่จองที่พัก จะต้องติดต่อโรงแรมที่จองไว้เพื่อขอรับเอกสารดังกล่าว

             * Samui Extra+: ผู้ที่จองโรงแรม Samui Extra+ จะต้องมีหลักฐานการชำระค่าที่พักที่ออกให้โดยโรงแรมฯ (ไม่ใช่ใบจองโรงแรม)

    (3) การตรวจหาเชื้อ COVID-19
           ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox จะต้องทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 รวม 2 ครั้ง ระหว่างช่วง 7 วันแรก โดยจะต้องตรวจหาเชื้อฯ ครั้งแรกในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 7 (กรุณาติดต่อโรงแรม SHA+ หรือ Samui Extra+ เพื่อจัดเตรียม/นัดหมายการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และนำหลักฐานการนัดหมาย/ชำระค่าตรวจ COVID-19 ทั้ง 2 ครั้ง มาแนบประกอบการขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร หรือ "Certificate of Entry" พร้อมกับหลักฐานการจองโรงแรม SHABA Certificate)

    (4) แอพพลิเคชั่นติดตาม
           - เมื่อเดินทางเข้าถึงประเทศไทย ผู้โดยสารจะต้องดาวน์โหลดแบะลงทะเบียนแอพพลิเคชั่นติดตามที่ทางราชการกำหนด ได้แก่ "Thailand Plus" โดยจะต้องไม่ปิดระบบติดตามฯ ตลอดระยะ 7 วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศไทย หากฝ่าฝืนอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ Sandbox เมื่อครบ 14 วัน
           - หากเดินทางเข้า Phuket Sandbox จะต้องดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น "หมอชนะ" (Morchana) ด้วย
           - ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น Thailand Plus
              iOS https://apps.apple.com/th/app/thailandplus/id1534557694 
              Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dga.thailandplus.android
           - ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น หมอชนะ (Morchana)
              iOS https://apps.apple.com/th/app/morchana-หมอชนะ/id1505185420
              Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaialert.app 

7. การลงทะเบียนขอรับ Certificate of Entry (COE)

    (1) ลงทะเบียนขอรับ COE ที่ https://coethailand.mfa.go.th/ โดยเลือกว่าจะเข้าประเทศแบบ "Sandbox" และเลือกจังหวัดที่จะใช้เดินทางเข้าประเทศไทย
    (2) เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอ COE
          - หนังสือเดินทาง 
             * ชาวต่างชาติต้องมีวีซ่า หรือหลักฐานอื่น ๆ ในการเดินทางเข้าประเทศไทยด้วย
          - เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศที่ออกโดย Ministry of Health
          - ประกันสุขภาพ COVID-19
          - ตั๋วเครื่องบิน
          - หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม
          - หลักฐานการจ่ายค่าตรวจ COVID-19 ระหว่างอยู่ใน Sandbox

8. ขั้นตอน/แนวปฏิบัติเมื่อเดินทางถึงพื้นที่ Sandbox

    (1) ผ่านด่านควบคุมโรคและด่านตรวจคนเข้าเมือง 
    (2) ติดตั้งแอพลิเคชั่น "หมอชนะ" (หากเดินทางเข้า Phuket Sandbox)
    (3) ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 1 ณ สนามบินที่เดินทางถึง
    (4) เข้าพักที่โรงแรม และรอผลตรวจหาเชื้อฯ
          - เข้าพักที่โรงแรมฯ และรอผลตรวจ ณ ห้องพัก หากผลตรวจเป็นลบ จึงสามารถเดินทางท่องเที่ยวในในพื้นที่ที่กำหนด โดยต้องเปิดแอพลิเคชั่นที่กำหนดตลอดเวลา
          - หลังครบ 7 วัน หากตรวจหาเชื้อฯ แล้วผลตรวจเป็นลบ จึงสามารถเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตไปพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย