สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา  ณ วัดธรรมประทีป กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา  ณ วัดธรรมประทีป กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ย. 2566

| 98 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน 

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา 

 ณ วัดธรรมประทีป กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

 

                  เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยชุมชนไทยและพุทธศาสนิกชนในนิวซีแลนด์และครอบครัว ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ณ วัดธรรมประทีป กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

                 วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ (เพ็ญเดือน ๑๑) ของทุกปี เป็นวันสุดท้ายแห่งการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่อธิษฐานจิตเข้าอยู่พรรษาครบไตรมาส คือ ๓ เดือน ตามพระพุทธบัญญัติโดยไม่ไปค้างแรมนอกสถานที่ที่ท่านตั้งใจอยู่ไว้ เมื่อครบกำหนดตามพระพุทธบัญญัติแล้ว พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจะจาริกไปพักค้างคืนที่อื่นได้โดยไม่ผิดพระพุทธบัญญัติ

                 ประเพณีที่นิยมกระทำกันมานานแล้วในวันออกพรรษา เรียกว่า " ตักบาตรเทโว" หรือเรียกชื่อเต็มตามคำพระว่า "เทโวโรหนะ" แปลว่าการหยั่งลงจากเทวโลก การทำบุญตักบาตรเทโวนี้ ท่านจัดเป็นกาลนาน คือ หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง โดยยึดถือว่าเป็นวันคล้ายกับวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกมาสู่มนุษย์โลก หลังจากที่เสด็จขึ้นไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อทรงเทศนา "พระสัตตปรณาภิธรรม" คือ พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ โปรดพระพุทธมารดา ครั้นครบกำหนดการทรงจำพรรษาครบ ๓ เดือน พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาสู่มนุษย์โลก ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ อนึ่ง ในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาสู่มนุษย์โลกนั้นประชาชนพร้อมกันไปทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากสุดจะประมาณ ดังนั้น เมื่อถึงวันออกพรรษา ถือเป็นประเพณีนิยมที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญด้วยการไปวัดและทำบุญตักบาตร นอกจากนี้ วันออกพรรษายังถือเป็นการสืบทอดประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของไทยอีกด้วย 

 

รูปภาพ : คุณนิด

 

On 29 October 2023, Ambassador Waravuth Pouapinya, the Embassy Staff, and the Thai Community attended the merit-making ceremony on the occasion of the End of Buddhist Lent (Awk Phansa Day) at Wat Dhammaprateep in Wellington, New Zealand.

The End of Buddhist Lent, known as Awk Phansa, marks the conclusion of the three-month period during which Buddhist monks traditionally retreat to their monasteries for intensive meditation and religious observance. It typically falls on the 15th day of the waxing moon in the 11th lunar month, and it's a time for Buddhists to make merit and engage in various religious activities.

One of the most cherished traditions during Awk Phansa is "Tak Bat Devo" or "Devorohana." This ritual involves Thai Buddhists offering alms to the monks. Devorohana means "descending from the divine world," and Thai Buddhists express their devotion and respect by offering food, alms, and other necessities to the monks. The cultural and religious heritage of Thailand serves as a symbol of generosity, gratitude, and the importance of supporting the Buddhist monastic community.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ