ข้อควรรู้ก่อนเดินทางผ่าน/ต่อเครื่อง (transit) ที่นิวซีแลนด์

ข้อควรรู้ก่อนเดินทางผ่าน/ต่อเครื่อง (transit) ที่นิวซีแลนด์

30 ส.ค. 2563

75 view

ข้อควรรู้ก่อนเดินทางผ่าน/ต่อเครื่อง (transit) ที่นิวซีแลนด์

 

- หนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางผ่าน/ต่อเครื่อง (transit) ที่นิวซีแลนด์ได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า และต้อง transit เฉพาะที่ท่าอากาศยานนานาชาตินครโอ๊คแลนด์ (Auckland International Airport) และใช้เวลา transit ไม่เกิน 24 ชั่วโมง รวมทั้งต้องไม่ออกข้างนอกพื้นที่เปลี่ยนเครื่องของท่าอากาศยานฯ (transit area)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่จะ transit ที่นิวซีแลนด์ จะต้องขอ New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA) ก่อนเดินทาง ซึ่งการอนุมัติ NZeTA อาจใช้เวลาตั้งแต่ 10 นาที – 72 ชั่วโมง โดยสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ หรือ application (รายละเอียดปรากฏตาม https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta)

ข้อควรระวัง ผู้โดยสารที่จองตั๋วเครื่องบินแยกส่วน หรือ separate booking (อาทิ จองตั๋วเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ มานครโอ๊คแลนด์ด้วยสายการบินหนึ่ง และจองตั๋วเที่ยวบินจากนครโอ๊คแลนด์ต่อไปประเทศที่สามด้วยอีกสายการบินหนึ่ง) อาจถูกสายการบินปฏิเสธไม่ให้ check through จนถึงจุดหมายปลายทางได้ กล่าวคือ เมื่อเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์แล้วผู้โดยสารจะต้องรับสัมภาระและผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อน จึงจะไป check in ใหม่กับอีกสายการบินหนึ่งได้ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกสายการบินของประเทศต้นทางปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องตั้งแต่แรกหากผู้โดยสารไม่มีวีซ่าเข้านิวซีแลนด์ ดังนั้น จึงขอแนะว่า

1. ควรหลีกเลี่ยงการจองตั๋วเครื่องบินแบบ separate booking เพื่อเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

2. หากมีความจำเป็นต้องจองตั๋วเครื่องบินแบบ separate booking ควรเตรียมขอวีซ่าเข้านิวซีแลนด์ไว้แต่เนิ่น ๆ ก่อนการเดินทาง (ไม่ต้องขอ NZeTA)