การจดทะเบียนสมรส / Marriage

การจดทะเบียนสมรส / Marriage

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.พ. 2567

| 12,037 view

การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกระทำได้เฉพาะในกรณีการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติเท่านั้น และถือเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องมีสถานภาพเป็นโสด คู่สมรสจะต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วยตนเอง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย คู่สมรสจะต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมายไทย (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 1436,1454) หากอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ บิดาและมารดาจะต้องลงชื่อให้ความยินยอม

 

คู่สมรสจะต้องทำการนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ คลิ๊กเพื่อทำการนัดหมาย

 

1. หลักฐานประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนสมรส
    1.1 หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุของทั้งสองฝ่าย
    1.2 บัตรประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุของทั้งสองฝ่าย
    1.3 สำเนาทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่าย
    1.4 เอกสารสำเนาใบเกิดบุตร สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหนังสือเดินทาง (หากมี)
    1.5 ในวันจดทะเบียนสมรส กรุณานำพยานไปด้วย 2 คน (หากมี) พร้อมหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของพยาน
    1.6 หนังสือรับรองสถานภาพโสดกรณีบุคคลสัญชาติอื่น (กรณีบุคคลสัญชาติไทยสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้)

            -
สำหรับบุคคลสัญชาตินิวซีแลนด์ จะต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพโสดของทางการนิวซีแลนด์ ซึ่งผ่านการรับรอง (Authentication) โดย Department of Internal Affairs (DIA) และ Ministry of Foreign Affairs (MFAT) *สำหรับข้อมูลการรับรองเอกสาร (Authentication) จากทางการนิวซีแลนด์ กรุณาติดต่อ Department of Internal Affairs
           
- สำหรับสำหรับบุคคลสัญชาติอื่นๆ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของท่าน กรณีที่เอกสารเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องผ่านการรับรอง (Authentication) โดย Department of Internal Affairs (DIA) และ Ministry of Foreign Affairs (MFAT)

*For information on the authentication process with DIA and MFAT you can visit https://www.govt.nz/browse/passports-citizenship-and-identity/proving-and-protecting-your-identity/use-your-nz-documents-overseas and follow the steps laid out in the website.  The website will ask you to choose the country where you will be using your NZ documents. Once you have selected “Thailand” it will show a message telling you that Thailand is a “Category A authentication country” which means that when you are asked what type/category of authentication you require from DIA you will have to choose “Category A Authentication”. In the next step you will have to download a and fill out a request form.  The completed form and Certificate of Search can be submitted to DIA in person, by post or by courier. DIA will forward your document to MFAT to complete the authentication process and send the documents back to you.

 

2. ขั้นตอนการดำเนินการ หลังจัดเตรียมเอกสารตามข้อ 1 แล้ว
    2.1 กรอกคำร้องนิติกรณ์และ คำร้องขอจดทะเบียนสมรส (คำร้องขอจดทะเบียนสมรสกรุณากรอกข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
    2.2 ส่งสำเนาเอกสารตามข้อ 1 และ 2 ทางอีเมล [email protected] (ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนสมรส
    2.3 นัดหมายวัน/เวลาเพื่อลงลายมือชื่อในทะเบียนสมรส (คลิ๊กเพื่อทำการนัดหมาย)
    2.4 กรอกแบบฟอร์มหนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด หนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล ข้อมูลประกอบ: พระราชบัญญัติ คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑

    2.5 ในวันที่จดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คู่สมรสจะได้รับใบทะเบียนสมรส และใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสในวันเดียวกัน

3. ค่าธรรมเนียม ฝ่ายละ 30 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ รวม 60 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (จ่ายด้วยบัตร EFTPOS หรือเงินสด ณ วันนัดหมาย)

 

หมายเหตุ: ในกรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนและหย่าแล้ว ต้องมีสำเนาทะเบียนหย่ามาแสดงด้วย พร้อมกับหนังสือรับรองสถานภาพความเป็นโสดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย และหากฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน (จะต้องหย่ากับคู่สมรสเดิมแล้ว) ชื่อสกุลในหนังสือเดินทางและทะเบียนราษฎรต้องเปลี่ยนชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอจดทะเบียนใหม่ (สำหรับบุคคลที่สมรสก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2546) จะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ได้คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น หรือจะสมรสกับคู่สมรสเดิม หรือมีใบรับรองแพทย์รับรองว่ามิได้มีครรภ์ หรือมีคำสั่งศาลไทยให้สมรสได้

 

คำถามที่พบบ่อย

     ถาม จดทะเบียนสมรสของนิวซีแลนด์แล้ว สามารถจดทะเบียนสมรสของไทยได้หรือไม่ 
     ตอบ ไม่ได้ แต่สามารถทำการบันทึกฐานะแห่งครอบครัว คร. 22 เพื่อให้การสมรสมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายไทยได้ โดยจะต้องติดต่อสำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอที่ประเทศไทยโดยตรง ไม่สามารถทำการบันทึกฐานะแห่งครอบครัวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้

     ถาม หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว สามารถเปลี่ยนคำนำหน้า และนามสกุล ที่สถานทูตฯ ได้เลยหรือไม่  
     ตอบ ไม่ได้ จะต้องไปดำเนินการที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่ประเทศไทย โดยดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่ประเทศไทย