การจดทะเบียนสมรส / Marriage

การจดทะเบียนสมรส / Marriage

9 ก.ย. 2562

การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกระทำได้เฉพาะในกรณีการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติเท่านั้น และถือเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องมีสถานภาพเป็นโสด 

1. ขั้นตอนการดำเนินการ
    1.1 กรอกคำร้องนิติกรณ์ และคำร้องขอจดทะเบียนสมรส
    1.2 จัดส่งคำร้องทั้งสอง พร้อมเอกสารประกอบในข้อ 2 มายังสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเตรียมการ
    1.3 นัดหมายวัน/เวลากับเจ้าหน้าที่เพื่อลงลายมือชื่อในทะเบียนสมรส (คลิ๊กเพื่อทำการนัดหมาย)


2. หลักฐานประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนสมรส
    2.1 หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของทั้งสองฝ่าย
    2.2 บัตรประชาชนของทั้งสองฝ่าย
    2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่าย
    2.4 ในกรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนและหย่าแล้ว ต้องมีสำเนาทะเบียนหย่ามาแสดงด้วย พร้อมกับหนังสือรับรองสถานภาพความเป็นโสดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
    2.5 ในวันจดทะเบียนสมรส กรุณานำพยานไปด้วย 2 คน พร้อมหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของพยาน
    2.6 ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนสมรสไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย

          - หากเป็นบุคคลสัญชาตินิวซีแลนด์ - จะต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพโสดของทางการนิวซีแลนด์ (Certificate of no impediment to marriage) ซึ่งผ่านการรับรอง (Authentication) โดย Department of Internal Affairs (DIA) และ Ministry of Foreign Affairs (MFAT) แล้ว     - หากเป็นบุคคลสัญชาติอื่น ๆ - จะต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพโสด ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่บุคคลดังกล่าวถือสัญชาติ และจะต้องผ่านการรับรองเอกสาร (authentication/legalization) โดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศดังกล่าว และสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศดังกล่าว ก่อนนำมาแสดงต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

 3. ค่าธรรมเนียมฝ่ายละ 30 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ รวม 60 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ (จ่ายด้วยบัตร EFTPOS หรือเงินสด)

 

ข้อมูลประกอบ:  พระราชบัญญัติ คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑