การจดทะเบียนหย่า / Divorce

การจดทะเบียนหย่า / Divorce

9 ก.ย. 2562

บุคคลสัญชาติไทย หรือผู้ที่สมรสกับบุคคลสัญชาติไทย ที่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยและมีความประสงค์จะจดทะเบียนหย่า สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอจดทะเบียนหย่าได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ขั้นตอนการดำเนินการ
     1.1 กรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) คำร้องนิติกรณ์ (2) คำร้องขอจดทะเบียนการหย่า และ (3) หนังสือสัญญาหย่า
     1.2 นัดหมายวัน/เวลาขอรับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (คลิ๊กเพื่อทำการนัดหมาย)
     1.3 นำเอกสารทั้งหมดมายื่นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเองในวันนัดหมาย 


 2. หลักฐานประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนหย่า
     2.1 คำร้องขอจดทะเบียนหย่า ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงชื่อโดยคู่หย่าแล้ว
     2.2 ต้นฉบับทะเบียนสมรสของทั้งสองฝ่าย
     2.3 หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของทั้งสองฝ่าย
     2.4 บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่าย
              
3. ค่าธรรมเนียม: ฝ่ายละ 30 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ รวม 60 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (จ่ายด้วยบัตร EFTPOS หรือเงินสด)

ข้อมูลประกอบ: พระราชบัญญัติ คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑

 

A request for a registration of divorce can be filed at the Royal Thai Embassy according to the steps below.

1. Steps for Registering a Divorce
    1.1 Fill out all required forms, consisting of (1) Legalization Application Form (2) Application Form for Registration of Divorce และ (3) Divorce Agreement Form
    1.2 Make an appointment with the  Royal Thai Embassy (Click here to book an appointment)
    1.3 Submit all the required documents to the Embassy in person on the date of appointment

2. Required Documents
    2.1 All required forms, completed and signed
    2.2 Original copy of the marriage certificate held by each party
    2.3 Original passports of each party 
    2.4 Thai ID card and copy of Thai house registration of the Thai spouse

3. Fee: NZ$ 30 per person, payable in EFTPOS or Cash