การจดทะเบียนเกิดบุตร (ขอสูติบัตรไทย) / Birth Certificate

การจดทะเบียนเกิดบุตร (ขอสูติบัตรไทย) / Birth Certificate

9 ก.ย. 2562

- บุตรของบุคคลสัญชาติไทยที่เกิดในประเทศนิวซีแลนด์สามารถขอสูติบัตรไทยและได้รับสัญชาติไทยได้หากเข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

   (1) มารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือ
   (2) บิดาและมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยทั้งคู่ หรือ
   (3) บิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย/มารดาเป็นบุคคลต่างชาติ ซึ่งได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย

- ในกรณีที่บิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยและมารดาเป็นบุคคลต่างชาติ และไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย บุตรจะไม่ได้รับสัญชาติไทย


1. ขั้นตอนการดำเนินการ

  • ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  • กรณีที่บิดา-มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย แต่ต้องการให้บุตรใช้นามสกุลของบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทั้งบิดาและมารดาเพื่อรับรองว่า ทั้งสองฝ่ายยินยอมให้บุตรใช้นามสกุลของบิดา ซึ่งบิดา-มารดาจะต้องมาเซ็นด้วยต้นเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
  • ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเอกสารประกอบตามข้อ 2

2. เอกสารประกอบ 

    2.1 หนังสือเดินทางของบิดา-มารดา หรือสำเนา
    2.2 บัตรประชาชนของบิดา-มารดา หรือสำเนา
    2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา
    2.4 ใบแจ้งการเกิดของนิวซีแลนด์ (NZ Birth Certificate) ซึ่งได้รับการรับรองเอกสาร (Authentication) โดย Department of Internal Affairs (DIA) และ Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) ของนิวซีแลนด์แล้ว
    2.5 ทะเบียนสมรส (หากมี)
          * กรณีที่มารดาไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย จะต้องมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
              - ทะเบียนสมรสไทย (ตัวจริงหรือสำเนา)
              - ทะเบียนสมรสนิวซีแลนด์ ซึ่งผ่านการรับรองเอกสาร (Authentication) โดย DIA และ MFAT แล้ว

    2.6 รูปถ่ายบุตร จำนวน 1 ใบ
    2.7 ซอง Courier จำนวน  1 ซอง พร้อม tracking Number จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งสูติบัตรคืน (ในกรณีที่จะไม่รับสูติบัตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง)    

* NZ Birth Certificate ที่ยังไม่ผ่านการรับรองโดย DIA และ MFAT จะไม่สามารถใช้ยื่นประกอบการขอออกสูติบัตรไทยได้
* สำหรับข้อมูลการรับรองเอกสาร (Authentication) จากทางการนิวซีแลนด์ กรุณาติดต่อ 
Department of Internal Affairs         

หมายเหตุ:

  • หากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายแต่ต้องการให้บุตรใช้นามสกุลของบิดา ต้องมีหนังสือยินยอมจากทั้งบิดาและมารดา 
  • การเพิ่มชื่อบุตรเข้าในทะเบียนบ้าน จะสามารถกระทำได้เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้วเท่านั้น โดยบุตรจะต้องมีสูติบัตรที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และหนังสือเดินทางไทย หรือเอกสารการเดินทางประเภทอื่นที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มีตราประทับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แสดงวันที่เดินทางเข้าประเทศไทย และนำหลักฐานดังกล่าวไปแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อเพิ่มชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านต่อไป
  • หลังจากได้รับสูติบัตรจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และหากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในสูติบัตร กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ออกสูติบัตร ที่หมายเลข 04-496-2900 

 

- To obtain a Thai birth certificate for a child that is born in New Zealand, the child must meet one of the following critieria:

    (1) If the mother is a Thai national 
    (2) If both the mother and father are Thai nationals 
    (3) If the father is a Thai national and the mother is a foreign national, a marriage certificate will be required

- If the father is a Thai national and the mother is a foreign national, and the father and mother are not legally married, the child will not be eligible for a Thai birth certificate.


1.  Procedures for Registering a Birth

  • Contact the Royal Thai Embassy in person during office hours or download and fill out the required forms
  • If the mother and father of the child are not legally married and wishes for the child to use the father's surname, a letter of consent for the child to adopt the father's surname must be filled out and signed by both parents at the Royal Thai Embassy.
  • Submit the above-mentioned forms together with all other required documents mentioned in section 2.        


2.  Required Documents
    
2.1  If the child’s parents are married:
       1.  A recent (2 x 2 inches) photograph of the child
       2.  * New Zealand Birth Certificate, authenticated by the Department of Internal Affairs (DIA) and the Ministry of Foreign Affairs (MFAT)
       3.  Valid passports of both parents
       4.  Valid Thai identity card(s) and a copy of the Thai house registration of the Thai parent(s)
       5.  Parents' Thai marriage certificate or NZ marriage certificate
            * If the mother is a non-Thai national and the marriage certificate is issued by NZ authorities, the NZ marriage certificate must be authenticated by DIA and MFAT  

 
2.2  If the child’s parents are not married:
       1.  A recent (2 x2 inches) photograph of the child
       2.  * New Zealand Birth Certificate, authenticated by the Department of Internal Affairs (DIA) and the Ministry of Foreign Affairs (MFAT)
       3.  Valid passports of both parents
       4.  Valid Thai identity card(s) and a copy of the Thai house registration of the Thai parent(s) 
       5.  Other Documents:
            - If the child wishes to use the father's surname - A Request Form is to be signed in person at the Royal Thai Embassy with the presence of a consular officer

            - For cases of lost contact with the father - A copy of a child custody order or "Por. Kor. 14" will be required

2.3  If the child’s parents are divorced:
       1.  A recent (2 x2 inches) photograph of the child
       2.  * New Zealand Birth Certificate, authenticated by the Department of Internal Affairs (DIA) and the Ministry of Foreign Affairs (MFAT)
       3.  Valid passports of both parents
       4.  Valid Thai identity card(s) and a copy of the Thai house registration of the Thai parent(s)
       5.  Original copy of Child Custody Document 
       6.  Original copy of Divorce Certificate

* NZ Birth Certificates that have not been authenticated by DIA and MFAT will not be accepted
* For information on authentication of NZ Certificates, please contact the Department of Internal Affairs

 

Note: After the receipt of the Birth Certificate from the Royal Thai Embassy, please check the accuracy of the document. Should you find any discrepancies in the document, please contact the Embassy at 04-496-2900 within 7 days from the date of the issuace of the Birth Certificate

เอกสารประกอบ

Legalization_Form_(TH-EN)