หนังสือมอบอำนาจ/ให้ความยินยอม (Letter of Consent / Power of Attorney)

หนังสือมอบอำนาจ/ให้ความยินยอม (Letter of Consent / Power of Attorney)

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8,499 view

The Royal Thai Embassy can witness and certify the signing of a power of attorney or a letter of consent.  Applicants must be Thai nationals and must sign the documents in person at the Royal Thai Embassy with the presence of an authorised official.  The document signing must be done by appointment only.  To book an appointment, please click here.

The power of attorney authorises a representative to act on one's behalf in specified matters. The Royal Thai Embassy can only witness and certify the signing of a power of attorney by Thai nationals.  

The letter of consent is a letter signed by parents or legal guardians of a minor (below 20 years of age) who is a Thai national to travel and apply for a Thai passport.  The letter of consent must be signed by both parents at the Royal Thai Embassy and witnessed by an authorised official.
    (1) If one of the parents is a non-Thai national, the parent who is a non-Thai national will also be required to sign the letter of consent
    (2) If the minor is adopted by a family of non-Thai nationals, both parents will have to sign the letter of consent in order for the minor to obtain a Thai passport
    (3) If the minor is under the sole custody of a single parent, only the parent with sold custody is required to sign the letter of consent but an original copy (or certified true copy) of proof of sole custody must be provided

Required Documents:

    Proxy
    - Thai Passport
    - Thai Identification Card
    - If applying for a Letter of Parental Consent for a child to travel and obtain a new Thai passport, the original copy of the child's birth certificate or other official documents confirming legal custody of the child must be presented

    Representative (must be of legal age)
    - Copy of Thai Identification Card
    - Copy of Thai House Registration

Processing Fee: NZ$30 ( EFTPOS, cash or bank transfer)

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอมให้บุตรเดินทาง โดยผู้ร้องต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและจะต้องมาดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น โดยจะต้องทำการนัดหมายวัน/เวลาที่จะมาลงลายมือชื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้า (คลิ๊กที่นี่เพื่อทำการนัดหมาย)

หนังสือมอบอำนาจ คือ เอกสารที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนเจ้าตัวในเรื่องต่าง ๆ ที่ประเทศไทย โดยผู้มอบอำนาจที่จะมาลงนามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรเดินทาง คือ เอกสารที่ผู้ปกครองของผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ลงชื่อเพื่อให้ความยินยอมให้บุตรเดินทางระหว่างประเทศและขอหนังสือเดินทางไทย โดยผู้ปกครองจะต้องลงลายมือชื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย
    (1) ในกรณีที่ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ ผู้ปกครองที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องลงลายมือชื่อเพื่อให้ความยินยอมให้บุตรเดินทางด้วย
    (2) ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมของชาวต่างชาติ บิดา-มารดาบุญธรรมที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องลงลายมือชื่อเพื่อให้ความยินยอมให้บุตรเดินทาง เพื่อให้บุตรบุญธรรมสามารถขอหนังสือเดินทางไทยได้
    (3) ในกรณีที่ผู้เยาว์อยู่ภายใต้การปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียว บิดาหรือมารดาผู้มีอำนาจปกครองบุตรสามารถลงลายมือชื่อเพียงฝ่ายเดียวได้ แต่จะต้องนำหลักฐานแสดงอำนาจปกครองบุตรตัวจริง (หรือฉบับสำเนาที่ได้รับการรับรองความถูกต้องโดยหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสาร) มาแสดงต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

เอกสารประกอบที่ต้องแสดง

    ผู้มอบอำนาจ

     - หนังสือเดินทางไทยฉบับจริงของผู้มอบอำนาจ
     - บัตรประชาชนไทยฉบับจริงของผู้มอบอำนาจ
     - ในกรณีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง/มอบอำนาจสำหรับขอหนังสือเดินทางให้บุตร ผู้มอบอำนาจจะต้องนำสูติบัตรของบุตร หรือเอกสารแสดงอำนาจการปกครองบุตรมาแสดงประกอบด้วย

    ผู้รับมอบอำนาจ (ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว)

     - สำเนาบัตรประชาชนไทยของผู้รับมอบอำนาจ
     - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม: 30.- ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ จ่ายด้วยบัตร EFTPOS, เงินสด หรือ การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (bank transfer)