การรับรองเอกสารนิวซีแลนด์ (Legalisation of NZ documents)

การรับรองเอกสารนิวซีแลนด์ (Legalisation of NZ documents)

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9,179 view

Legalising New Zealand documents for use in Thailand

            1. Prior to submitting your application to the Royal Thai Embassy, the documents requiring legalisation must be authenticated by the Department of Internal Affairs (DIA) and the Ministry of Foreign Affairs (MFAT).  For information on authentication of NZ documents, please contact the Department of Internal Affairs.

            2. Applicants can courier, post or hand deliver the documents to the Royal Thai Embassy at:
                Royal Thai Embassy, Wellington
                110 Molesworth Street, Thorndon
                Wellington 6011           

            3. Required documents for legalisation:
                - Legalisation Form
                - Original copy of the NZ documents - authenticated by DIA and MFAT - together with a photocopy of the documents

                - A copy of the Thai ID card or passport of the applicant
                - Processing Fee: NZ$30 per document (cash or bank transfer)
                - Self-addressed courier bag (if the applicant will not be picking up the legalised document in person)

 

การรับรองเอกสารนิวซีแลนด์เพื่อไปใช้ที่ประเทศไทย

            1.  เอกสารของนิวซีแลนด์ที่จะนำมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรอง จะต้องผ่านการรับรอง (Authentication) จาก Department of Internal Affairs (DIA) และ Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) ของนิวซีแลนด์ก่อน (สำหรับข้อมูลการรับรองเอกสาร หรือ "Authentication" จากทางการนิวซีแลนด์ กรุณาติดต่อ Department of Internal Affairs)

            2.  การยื่นเอกสารสามารถทำได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือจัดส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์หรือทาง Courier ที่:
                 Royal Thai Embassy, Wellington
                 110 Molesworth Street, Thorndon
                 Wellington 6011  

            3.  หลักฐานและเอกสารสำหรับการขอรับรองเอกสาร
                 (1) แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
                 (2) ต้นฉบับเอกสารนิวซีแลนด์ที่ผ่านการรับรอง (Authentication) โดยเจ้าหน้าที่ DIA และ MFAT พร้อมสำเนา 1 ชุด
                 (3) บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้เป็นเจ้าของเอกสาร พร้อมสำเนา 1 ชุด
                 (4) ค่าธรรมเนียม: เอกสารละ 30.- ดอลลาร์นิวซีแลนด์ จ่ายด้วยเงินสด หรือ การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (bank transfer)
                 (5) ซอง Courier ที่จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง (หากต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเอกสารคืนให้ทางไปรษณีย์)