การรับรองสำเนาเอกสารของหน่วยงานราชการไทย

การรับรองสำเนาเอกสารของหน่วยงานราชการไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,442 view

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับรองสำเนาของเอกสารที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น

ตามหลักการของการรับรองสำเนาเอกสาร การรับรองสำเนาเอกสารต้องเป็นการรับรองโดยหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น เพราะหน่วยงานผู้ออกเอกสารจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานจริง ดังนั้น หากเป็นเอกสารราชการที่ไม่ได้ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงเป็นดุลยพินิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความถูกต้องแท้จริงของเอกสารนั้น 

การยื่นคำร้อง

กรอกคำร้องนิติกรณ์ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
      - แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
      - ต้นฉบับ (ตัวจริง) ของเอกที่ต้องการรับรอง พร้อมสำเนา 2 ชุด 
      - สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของผู้เป็นเจ้าของเอกสาร (เอกสารต้องไม่หมดอายุ)   
        * หากยื่นแทนเจ้าของเอกสาร ต้องมี หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
      - ค่าธรรมเนียม: ฉบับละ 30.- ดอลลาร์นิวซีแลนด์ จ่ายด้วยบัตร EFTPOS, เงินสด หรือ การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (bank transfer)
      - ซอง Courier จำนวน  1 ซอง พร้อม tracking Number จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง (หากต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเอกสารคืนให้ทาง
ไปรษณีย์)