การรับรองคำแปลเอกสาร (Legalisation of translated documents)

การรับรองคำแปลเอกสาร (Legalisation of translated documents)

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,780 view

1. Legalisation of English Translation

            - The Royal Thai Embassy will only legalise English translations of documents that have been issued by Thai authorities (eg. birth & death certificates, registration of marriage & divorce, Thai national ID card, certificate of name/surname change, etc.). The original copy (or a certified true copy) of the Thai document must be submitted to the Royal Thai Embassy together with the English translation.

            - The Royal Thai Embassy does not provide translation services.  Applicants may use any translation service of choice.  All translated documents must be certified and signed by the translator.  

            - Applicants can courier, post or hand deliver the documents to the Royal Thai Embassy at:
               Royal Thai Embassy, Wellington
               110 Molesworth Street, Thorndon
               Wellington 6011
         

            - Required Documents:
                - Legalization Form
                - Original copy (or certified true copy), together with a photocopy, of the Thai document 
                - English translation of the document, signed and certified by the translator
                - Valid copy of the applicant's passport and Thai national ID card     
                - Processing Fee: $NZ60 per document (cash or bank transfer)
                - Self-addressed courier bag (if the applicant will not be picking up the legalised document in person)   

2. Legalisation of Thai Translation

            - The Royal Thai Embassy will only legalise Thai translations of NZ documents that have been authenticated by the Department of Internal Affairs (DIA) and the Ministry of Foreign Affairs (MFAT).  The Royal Thai Embassy will not accept any NZ document that has not been authenticated. For information on authentication of NZ documents, please contact the Department of Internal Affairs

            - The Royal Thai Embassy does not provide translation services.  Applicants may use any translation service of choice.  All translated documents must be certified and signed by the translator.  

            - Applicants can courier, post or hand deliver the documents to the Royal Thai Embassy at:
               Royal Thai Embassy, Wellington
               110 Molesworth Street, Thorndon
               Wellington 6011

            - Required Documents:
                - Legalization Form
                - Original copy (or certified true copy) of NZ document authenticated by DIA and MFAT, together with a photocopy of the document
                - Thai translation of the document, signed and certified by the translator
                - Valid copy of the applicant's Thai ID card or passport
                - Processing Fee: $NZ60 per document (cash or bank transfer)
                - Self-addressed courier bag (if the applicant will not be picking up the legalised document in person)             

           

1. การรับรองคำแปลภาษาอังกฤษ

            - สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองคำแปลเฉพาะสำหรับเอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการไทยเท่านั้น (อาทิ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า บัตรประชาชน ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฯลฯ) โดยผู้ยื่นขอรับรองคำแปลฯ จะต้องยื่นเอกสารต้นฉบับภาษาไทย (ตัวจริง หรือสำเนาที่ผ่านการรับรองสำเนาถูกต้องจากส่วนราชการที่ออกเอกสารนั้น) พร้อมกับต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษที่ผู้แปลลงลายมือชื่อรับรองคำแปลถูกต้อง ให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ 

            - สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีบริการแปลเอกสาร ดังนั้น ผู้ขอรับบริการรับรองเอกสารฯ จะต้องนำเอกสารภาษาไทยไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถแปลเอกสารด้วยตนเองหรือจ้างบริษัทแปลเอกสารเป็นผู้ดำเนินการ และผู้แปลเอกสารจะต้องลงลายมือชื่อเพื่อรับรองว่าคำแปลถูกต้อง  

            - การยื่นเอกสารสามารถทำได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือจัดส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์หรือทาง Courier ได้ที่:
               Royal Thai Embassy, Wellington
               110 Molesworth Street, Thorndon
               Wellington 6011
         

            - หลักฐาน/เอกสารสำหรับการขอรับรองคำแปล:
                - แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
                - ต้นฉบับ (ตัวจริง) ของเอกสารภาษาไทย (หรือสำเนาที่ผ่านการรับรองสำเนาถูกต้องจากส่วนราชการที่ออกเอกสารนั้น) พร้อมสำเนา 1 ชุด 
                - ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษที่ผู้แปลลงลายมือชื่อรับรองคำแปลถูกต้อง
                - สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของผู้เป็นเจ้าของเอกสาร (เอกสารต้องไม่หมดอายุ)     
                - ค่าธรรมเนียม: ชุดละ 60.- ดอลลาร์นิวซีแลนด์ จ่ายด้วยเงินสด หรือ การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (bank transfer)
                - ซอง Courier ที่จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง 
พร้อม tracking Numbe (หากต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเอกสารคืนให้ทางไปรษณีย์)   

2. การรับรองคำแปลภาษาไทย    

            - สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองคำแปลไทยเฉพาะสำหรับเอกสารนิวซีแลนด์ที่ผ่านการรับรอง (Authentication) จาก Department of Internal Affairs (DIA) และ Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) ของนิวซีแลนด์เท่านั้น (เอกสารที่จะนำไปใช้อ้างอิงที่ประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบของประเทศต้นทางก่อน จึงจะสามารถใช้ยื่นกับหน่วยงานของไทยได้)

            - สำหรับข้อมูลการรับรองเอกสาร หรือ "Authentication" จากทางการนิวซีแลนด์ กรุณาติดต่อ Department of Internal Affairs

            - สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีบริการแปลเอกสาร ดังนั้น ผู้ขอรับบริการรับรองเอกสารฯ จะต้องนำเอกสารภาษาอังกฤษไปแปลเป็นภาษาไทย โดยสามารถแปลเอกสารด้วยตนเองหรือจ้างบริษัทแปลเอกสารเป็นผู้ดำเนินการ และผู้แปลเอกสารจะต้องลงลายมือชื่อเพื่อรับรองว่าคำแปลถูกต้อง  

            - การยื่นเอกสารสามารถทำได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือจัดส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์หรือทาง Courier ได้ที่:
               Royal Thai Embassy, Wellington
               110 Molesworth Street, Thorndon
               Wellington 6011
         

            - หลักฐาน/เอกสารสำหรับการขอรับรองคำแปล:
                - แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
                - ต้นฉบับของเอกสารนิวซีแลนด์ที่ผ่านการรับรอง (authentication) โดย DIA และ MFAT พร้อมสำเนา 1 ชุด 
                - ต้นฉบับคำแปลภาษาไทยที่ผู้แปลลงลายมือชื่อรับรองคำแปลถูกต้อง
                - สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของผู้เป็นเจ้าของเอกสาร (เอกสารต้องไม่หมดอายุ)     
                - ค่าธรรมเนียม: ชุดละ 60.- ดอลลาร์นิวซีแลนด์ จ่ายด้วยเงินสด หรือ การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (bank transfer)
                - ซอง Courier จำนวน  1 ซอง พร้อม tracking Number จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง (หากต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเอกสารคืนให้ทางไปรษณีย์)