บริการบัตรประจำตัวประชาชน

บริการบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ค. 2565

| 12,203 view

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

  1. การออกบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศสามารถดำเนินการได้เฉพาะในกรณีผู้ที่เคยทำบัตรฯ มาก่อนแล้วเท่านั้น
    * ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ (24 พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
  2. การยื่นคำขอมีบัตรใบแรกจะต้องดำเนินการที่ประเทศไทยเท่านั้น ผู้ที่ยังไม่เคยทำบัตรฯ ที่ประเทศไทยมาก่อน จะไม่สามารถยื่นคำขอมีบัตรฯ ในต่างประเทศได้
  3. ผู้ขอรับบริการบัตรประชาชนจะต้องจองคิวนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการในทุกกรณี (ผู้ที่ไม่ได้นัดหมายจะไม่สามารถขอรับบริการได้)
     คลิ๊กเพื่อจองคิวนัดหมายขอรับบริการบัตรประจำตัวประชาชน

หลักเกณฑ์การขอมีบัตรใหม่

    - การยื่นขอมีบัตรใหม่สามารถทำได้ในกรณีบัตรหมดอายุ หรือเหลืออายุไม่ถึง 60 วัน
    - ผู้ที่มีบัตรที่เหลืออายุเกิน 60 วัน สามารถขอมีบัตรใหม่ได้ในกรณีที่บัตรชำรุด หรือจำเป็นต้องขอเปลี่ยนบัตรใหม่เนื่องจาก เปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล เปลี่ยนคำนำหน้านาม หรือย้ายที่อยู่

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

    - บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม
    - หนังสือเดินทางไทยตัวจริง หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไทยตัวจริง ที่ยังมีอายุใช้งาน
    - ใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลตัวจริง (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล)
    - ใบสมรส-หย่าตัวจริง (กรณีสมรส-หย่า)
    - หลักฐานการมีถิ่นพำนักในประเทศนิวซีแลนด์ (วีซ่า/หนังสือเดินทางนิวซีแลนด์)

ค่าธรรมเนียม

    - กรณีบัตรหายหรือชำรุด: ค่าธรรมเนียม 6 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
    - กรณีบัตรหมดอายุ: ไม่มีค่าธรรมเนียม