การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9,031 view

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร กรณีศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

สำหรับชายไทยที่ได้รับหมายเรียกเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน โดยที่บุคคลนั้นยังคงศึกษาอยู่และมีความประสงค์จะขอหนังสือผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศนั้น ซึ่งควรจะดำเนินจัดทำล่วงหน้าก่อนประมาณ 3-4 เดือน นับจากวันที่ท่านจะต้องไปเกณฑ์ทหาร (ควรเริ่มดำเนินการในปีเดียวกับปีที่ต้องไปเกณฑ์ทหาร) สามารถแสดงหลักฐานเพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองสถานะการศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ขอหนังสือรับรองสถานะนักศึกษาจากสถานศึกษาที่นิวซีแลนด์ ซึ่งจะต้องระบุชื่อของผู้ยื่นคำร้อง หมายเลขประจำตัวนักศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรวิชาใด สาขาวิชาที่เรียน สถานศึกษา ระยะเวลาของหลักสูตร วันที่เริ่มการศึกษา และวันที่คาดว่าจะจบการศึกษา 

2. ส่งสำเนาหนังสือรับรองจากสถานศึกษาฯ ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบ โดยส่งเป็นไฟล์มาทางอีเมลที่ [email protected] เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารว่ามีข้อมูลครบถ้วน และเมื่อได้รับการยืนยันความครบถ้วนของเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว โปรดดำเนินการแปลเอกสารตามข้อ 3

3. นำหนังสือรับรองจากสถานศึกษาฯ ไปแปลเป็นภาษาไทย พร้อมให้บริษัทแปลภาษา/ผู้แปลภาษาเซ็นรับรองคำแปลถูกต้อง

4. จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำร้องกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้

    4.1 แบบฟอร์มคำร้อง ได้แก่ (1) คำร้องขอนิติกรณ์ และ (2) แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองเพื่่อขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 

    4.2 หนังสือรับรองสถานะนักศึกษาจากสถานศึกษา (ฉบับจริง) พร้อมคำแปลภาษาไทยที่ลงชื่อรับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้แปล

    4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

    4.4 สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งาน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

    4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

    4.6 สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) และสำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

    4.7 ค่าธรรมเนียม 30 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ จ่ายด้วยบัตร EFTPOS, เงินสด หรือ การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (bank transfer)พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน

    4.8 ซอง Courier จำนวน 1 ซอง พร้อม tracking Number จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง (หากต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเอกสารคืนให้ทางไปรษณีย์ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ดำเนินการจัดส่งในประเทศไทยกรณีไม่รับหนังสือรับรองด้วยตนเอง)

     ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการออกหนังสือรับรองขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารมีแต่ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารฉบับแปลภาษาไทยเท่านั้น

5. ยื่นคำร้องและเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 04-496-2900 เพื่อดำเนินการยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารมาที่ Royal Thai Embassy, PO Box 12247, Thorndon, Wellington 6144 

 

* * * * * 

 

เอกสารประกอบ

Legalization_Service12