การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

9 ก.ย. 2562

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร กรณีศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

สำหรับชายไทยที่ได้รับหมายเรียกเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน โดยที่บุคคลนั้นยังคงศึกษาอยู่และมีความประสงค์จะขอหนังสือผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศนั้น สามารถแสดงหลักฐานเพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองสถานะการศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ขอหนังสือรับรองสถานะนักศึกษาจากสถานศึกษาที่นิวซีแลนด์ ซึ่งจะต้องระบุชื่อของผู้ยื่นคำร้อง หมายเลขประจำตัวนักศึกษา ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน ระยะเวลาของหลักสูตร วันที่เริ่มการศึกษา และวันที่คาดว่าจะจบการศึกษา 

2. ส่งสำเนาหนังสือรับรองจากสถานศึกษาฯ ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบ โดยส่งเป็นไฟล์มาทางอีเมล์ที่ legalization@thaiembassynz.org.nz เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารว่ามีข้อมูลครบถ้วน และเมื่อได้รับการยืนยันความครบถ้วนของเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว โปรดดำเนินการแปลเอกสารตามข้อ 3

3. นำหนังสือรับรองจากสถานศึกษาฯ ไปแปลเป็นภาษาไทย พร้อมให้บริษัทแปลภาษา/ผู้แปลภาษาเซ็นรับรองคำแปลถูกต้อง

4. จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำร้องกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้

    4.1 แบบฟอร์มคำร้อง ได้แก่ (1) คำร้องขอนิติกรณ์ และ (2) แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองเพื่่อขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ) ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนและลงลายมือชื่อโดยผู้ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 

    4.2 หนังสือรับรองสถานะนักศึกษาจากสถานศึกษา (ฉบับจริง) พร้อมคำแปลภาษาไทยที่ลงชื่อรับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้แปล

    4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

    4.4 สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งาน 1 ชุด

    4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

    4.6 สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) และสำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9)

    4.7 ค่าธรรมเนียม 30 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ จ่ายด้วยบัตร EFTPOS, เงินสด หรือ การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (bank transfer)

    4.8 ซอง Courier จำนวน  1 ซอง พร้อม tracking Number จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง (หากต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเอกสารคืนให้ทางไปรษณีย์ กรณีไม่รับหนังสือรับรองด้วยตนเอง)

5. ยื่นคำร้องและเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 04-496-2900 เพื่อดำเนินการยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารมาที่ Royal Thai Embassy, PO Box 12247, Thorndon, Wellington 6144 

 

* * * * * 

 

เอกสารประกอบ

Legalization_Services-20170824