วารสารสมาคมคนไทยในนิวซีแลนด์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2553
วารสารสมาคมคนไทยในนิวซีแลนด์ ฉบับเดือนธันวาคม 2553
วารสารสมาคมคนไทยในนิวซีแลนด์ ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2553
วารสารสมาคมคนไทยในนิวซีแลนด์ ฉบับเดือนตุลาคม 2553
วารสารสมาคมคนไทยในนิวซีแลนด์ ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2552