ข้อมูลสำหรับคนไทย

ติดต่อกรณีเหตุฉุกเฉิน

29 ก.ย. 2564

การเดินทางผ่าน/ต่อเครื่อง (transit) ที่นิวซีแลนด์

30 ส.ค. 2563

การลงทะเบียนคนไทยในนิวซีแลนด์

30 ส.ค. 2563

การเดินทางมานิวซีแลนด์

30 ส.ค. 2563