InterEcon Newsletter ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

InterEcon Newsletter ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

10 ก.พ. 2563

373 view

InterEcon Newsletter ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ดังลิงก์ที่แนบมานี้ https://globthailand.com/wp-content/uploads/2020/01/INTERECON_04-final.pdf