สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดปทุมรังษีวัฒนาราม เมืองเฮสติงส์ ประเทศนิวซีแลนด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดปทุมรังษีวัฒนาราม เมืองเฮสติงส์ ประเทศนิวซีแลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ย. 2566

| 189 view
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวายแด่พระสงฆ์
ณ วัดปทุมรังษีวัฒนาราม เมืองเฮสติงส์ ประเทศนิวซีแลนด์
 
 
 
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนไทยในเมืองเฮสติงส์และเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายวราวุธฯ เอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดปทุมรังษีวัฒนาราม เมืองเฮสติงส์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีพระครูวิเทศปัญญารังษี เจ้าอาวาสฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กิจกรรมประกอบด้วย    พิธีถวายเสนาสนะสงฆ์ (กุฏิ ๘๐ ปี พระธรรมธัชมุนี) ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๔ รูป และพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกว่า ๔๐๐ คน
 
พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่มีความสำคัญ นอกจากจะเป็นการสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้ว ยังแสดงถึงความสมานสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนไทยในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศอย่างยั่งยืน
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และขอผลบุญกุศลทั้งปวง ดลบันดาลให้ชุมชนไทยในนิวซีแลนด์และครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพแข็งแรง สมปรารถนาในสิ่งพึงประสงค์ที่ถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรมทั้งหลายทั้งปวง
 
รูปภาพ : ภาสกร คงเมือง
 
On 12 November 2023, Ambassador Waravuth Pouapinya, along with the Embassy staff and the Thai community in Hastings and nearby cities, attended the merit-making Royal Kathin robes ceremony on the occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn offering the robe to be presented Ambassador Waravuth Pouapinya to bring the Royal Kathin robe and presented it to the monks at Pathumrungsiwatanaram Monastery in Hastings, New Zealand. Phra Kru Vithed Panya Rungsri chaired the sangha. The activities included offering food to the monks, making merit by giving alms to monks, and the kathin offering ceremony, with more than 400 Buddhists participating.
 
The Royal Kathin robe is a significant cultural tradition. These ceremonies often involve offering robes to monks as a gesture of support to the Buddhist monastic community, which helps to strengthen the unity of the Thai community.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ