สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งชาวไทยในนิวซีแลนด์กลับบ้าน ครั้งที่ 7

สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งชาวไทยในนิวซีแลนด์กลับบ้าน ครั้งที่ 7

28 ต.ค. 2563

381 view
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ประสานงานกับสายการบินไทย (Thai Airways) เพื่อนำชาวไทยและชาวต่างชาติในนิวซีแลนด์กลับประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษเส้นทางนครโอ๊คแลนด์ – กรุงเทพฯ TG492 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยมีชาวไทยในนิวซีแลนด์จำนวน 116 และชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 24 คน รวม 140 คน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางที่ท่าอากาศยานนานาชาตินครโอ๊คแลนด์ เที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษ TG492 ได้เดินทางออกจากนครโอ๊คแลนด์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14.10 น. ซึ่งขณะนี้ ผู้เดินทางทุกคนได้เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและนิวซีแลนด์ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดเที่ยวบินครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ ท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ และกระทรวงการต่างประเทศของไทย รวมถึงสมาคมคนไทยในโอ๊คแลนด์ ที่ได้อาสาช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของเที่ยวบินนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ