สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 สำหรับโครงการศึกษาวิจัยร่วม เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจระหว่างเศรษฐกิจเมารีกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 สำหรับโครงการศึกษาวิจัยร่วม เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจระหว่างเศรษฐกิจเมารีกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ย. 2565

| 285 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 สำหรับโครงการศึกษาวิจัยร่วม เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจระหว่างเศรษฐกิจเมารีกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทย

ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

เอกสารประกอบ

ตารางแสดงราคากลาง_ศก_เมารี.pdf
2_ประกาศราคากลาง_ศก_เมารี.pdf