👋👋👋ประกาศด่วนสำหรับคนไทยที่อยู่ในนิวซีแลนด์และผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร👋👋👋

👋👋👋ประกาศด่วนสำหรับคนไทยที่อยู่ในนิวซีแลนด์และผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร👋👋👋

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2565

| 1,278 view

👋👋👋ประกาศด่วนสำหรับคนไทยที่อยู่ในนิวซีแลนด์และผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร👋👋👋

ตามที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพและพัทยาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้

แต่เนื่องด้วยมีหลายท่านที่ไม่สามารถเดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่ประเทศไทยได้ และมีความกังวลที่จะเสียสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในครั้งต่อไป

ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยสามารถเข้าไปแจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง ดังนี้

1. ให้ผู้แจ้งเหตุเข้าไปที่เว๊บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือ แอปพลิเคชัน Smart Vote

2. กรอกข้อความในระบบให้ครบถ้วน

3. หลักจากนั้นให้พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน