สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระธรรมกาย และพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโพธิญาณาราม กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระธรรมกาย และพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโพธิญาณาราม กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ย. 2566

| 54 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระธรรมกาย
และพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโพธิญาณาราม กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์
 
 
 
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดพระธรรมกาย และ ถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโพธิญาณาราม กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ โดยนางกรรณมณ เสนาณรงค์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระธรรมกาย กรุงเวลลิงตัน และนายวีร์ ชาญสง่าเวช ที่ปรึกษา    เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโพธิญาณาราม กรุงเวลลิงตัน โดยกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบด้วยการร่วมกันทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ และในส่วนของกิจกรรมช่วงบ่ายของวัดพระธรรมกาย มีพิธีถวายผ้าพระกฐินและถวายจตุปัจจัยกฐิน ซึ่งในโอกาสนี้ พุทธศาสนิกชนไทยในนิวซีแลนด์และครอบครัว ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวต่างประเทศได้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
 
วัดพระธรรมกาย กรุงเวลลิงตัน ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘ ถนนสายหลัก ทาวา กรุงเวลลิงตัน ได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรในชื่อ “มูลนิธิ ๖๐ ปี ธรรมชัยเพื่อการศึกษา” ภายใต้องค์กรการกุศลแห่งนิวซีแลนด์ (New Zealand Charitable Trust) และได้เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นในปี ๒๕๕๕
 
วัดโพธิญาณาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ ราเกา สโตกส์ วัลเลย์ โลเวอร์ฮัท กรุงเวลลิงตัน ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๒๖ วัตถุประสงค์หลัก คือ เป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมวิถีชีวิตสงฆ์ มีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่และหอประชุมสำหรับใช้จัดงานเทศกาลทางพุทธศาสนา การประชุมสาธารณะ การฝึกวิปัสสนากรรมฐาน สอนหลักธรรม และปฏิบัติศาสนกิจแก่ชุมชนชาวพุทธ
 
สำหรับกิจกรรมทำบุญถวายผ้าพระกฐินและผ้าป่าสามัคคีถือเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาของชาวพุทธและการทำบุญต่าง ๆ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และขอผลบุญกุศลทั้งปวง ดลบันดาลให้ชุมชนไทยในนิวซีแลนด์และครอบครัว มีแต่ความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพแข็งแรง สมปรารถนาในสิ่งพึงประสงค์ที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมทั้งหลายทั้งปวง
 
On 12 November 2023, the Royal Thai Embassy in Wellington attended the merit-making ceremony of offering the Kathin robes as well as Forest Cloth offering ceremony to Sangha. Ms. Kanamon Senanarong, Minister Counsellor, participated in the Kathin robes offering ceremony at Wat Phra Dhammakaya Wellington, and Mr. Vee Chansa-Ngavej, Counsellor, participated in the forest cloth offering ceremony at Bodhinyanarama Temple, Stokes Valley, Lower Hutt. The activities included meditating, spreading kindness,making merit by giving alms to monks, and offering food to monks. Many Buddhists in New Zealand and Australia attended the Kathina ceremony.
 
Wat Phra Dhammakaya Wellington, the temple is located at 298 Main Road, Tawa, Wellington. Officially opened on 9th of July 2011, the temple is registered as an official non-profit organization as the “60th Dhammachai Education Foundation” under the New Zealand Charitable Trust. Wat Phra Dhammakaya Wellington also subsequently opened its meditation centre in 2012.
 
Bodhinyanarama Wellington Temple is located at 17 Rakau Grove, Stokes Valley, Lower Hutt. It is a monastic residence of the Theravada tradition of Buddhism for those taking part in or training in the monastic lifestyle. The large public area and meeting hall are also used for religious festivals, public meetings, and retreats. The forested area with remote lodgings provides an environment for contemplation and seclusion. The senior monks instruct in meditation, teach Buddhist principles, lead retreats, and provide religious services for the Buddhist community.
 
Making merit by offering Kathin robes and forest cloth to Sangha is considered a continuation of the Buddhist religious tradition and culture, and is an important part of supporting the Buddhist monastic community.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ