สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดงานเปิดตัว (launch) รายงานศึกษาวิจัย “Business Opportunities Between Maori and Thailand’s Bio-Circular-Green Economy” ในรูปแบบ e-publication

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดงานเปิดตัว (launch) รายงานศึกษาวิจัย “Business Opportunities Between Maori and Thailand’s Bio-Circular-Green Economy” ในรูปแบบ e-publication

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 พ.ค. 2566

| 47 view

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดงานเปิดตัว (launch) รายงานศึกษาวิจัย “Business Opportunities Between Maori and Thailand’s Bio-Circular-Green Economy” ในรูปแบบ e-publication ซึ่งเป็นโครงการศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงาน Southeast Asia Centre of Asia-Pacific Excellence (SEA CAPE) และศูนย์วิจัย Nuku Toi โดยโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และผู้สนใจทั่วไปทั้งฝ่ายไทยและนิวซีแลนด์ ได้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับธุรกิจเมารีของนิวซีแลนด์ต่อไป เนื่องจากธุรกิจของเมารีมีมูลค่าสูงถึงเจ็ดพันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ หรือประมาณร้อยละ ๒๐ ของ GDP ของนิวซีแลนด์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเปิดตัวกว่า ๕๐ คน (กลุ่มนักธุรกิจเมารี ภาครัฐ และภาควิชาการนิวซีแลนด์กว่า ๒๐ คน ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมผ่านทางออนไลน์จากนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และประเทศไทย กว่า ๓๐ คน) ทั้งนี้ สามารถอ่านผลศึกษาวิจัยได้ตามลิงก์ e-book: https://heyzine.com/flip-book/457d6770fb.html

On 21 April 2023, the Royal Thai Embassy launched the e-publication on “Business Opportunities Between Maori and Thailand’s Bio-Circular-Green Economy”, a joint collaborative research project by the Royal Thai Embassy, the Southeast Asia Centre of Asia-Pacific Excellence (SEA CAPE), and Nuku Toi research centre. The objective of the report was to explore areas of potential cooperation between Thailand's BCG Economy and the Maori Economy, in order to enhance trade and investment between Thailand and Aotearoa New Zealand. Over 50 participants joined the launch event (over 20 attendees comprising of Maori businesspersons and New Zealand's public and academic sectors attended on site at the Embassy, and over 30 attendees joined online from across Aotearoa New Zealand, Australia, and Thailand). Link to e-book as follows: https://heyzine.com/flip-book/457d677

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ