การจดทะเบียนสมรส / Marriage

การจดทะเบียนสมรส / Marriage

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ค. 2565

| 6,751 view

การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกระทำได้เฉพาะในกรณีการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติเท่านั้น และถือเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องมีสถานภาพเป็นโสด คู่สมรสจะต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วยตนเอง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย คู่สมรสจะต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมายไทย (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 1436,1454) หากอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ บิดาและมารดาจะต้องลงชื่อให้ความยินยอม

1. ขั้นตอนการดำเนินการ
    1.1 กรอกคำร้องนิติกรณ์ และ คำร้องขอจดทะเบียนสมรส (คำร้องขอจดทะเบียนสมรสกรุณากรอกข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

    1.2 จัดส่งคำร้องทั้งสอง พร้อมเอกสารประกอบในข้อ 2 มายังสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเตรียมการ
    1.3 นัดหมายวัน/เวลากับเจ้าหน้าที่เพื่อลงลายมือชื่อในทะเบียนสมรส (คลิ๊กเพื่อทำการนัดหมาย)


2. หลักฐานประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนสมรส
    2.1 หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุของทั้งสองฝ่าย
    2.2 บัตรประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุของทั้งสองฝ่าย
    2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่าย
    2.4 ในกรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนและหย่าแล้ว ต้องมีสำเนาทะเบียนหย่ามาแสดงด้วย พร้อมกับหนังสือรับรองสถานภาพความเป็นโสดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย และหากฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน (จะต้องหย่ากับคู่สมรสเดิมแล้ว)

ชื่อสกุลในหนังสือเดินทางและทะเบียนราษฎรต้องเปลี่ยนชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอจดทะเบียนใหม่ (สำหรับบุคคลที่สมรสก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2546) จะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ได้คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น หรือจะสมรสกับคู่สมรสเดิม หรือมีใบรับรองแพทย์รับรองว่ามิได้มีครรภ์ หรือมีคำสั่งศาลไทยให้สมรสได้

โดยส่งสำเนาเอกสารที่ใช้ตามข้อ 1 และ 2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนสมรสล่วงหน้าทางอีเมล [email protected]  (อย่างน้อง 10 วันทำการ) ในวันที่จดทะเบียนสมรสแล้วที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คู่สมรสจะได้รับใบทะเบียนสมรส และใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสในวันเดียวกัน

    2.5 ในวันจดทะเบียนสมรส กรุณานำพยานไปด้วย 2 คน พร้อมหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของพยาน
    2.6 ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนสมรสไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย

          - หากเป็นบุคคลสัญชาตินิวซีแลนด์ - จะต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพโสดของทางการนิวซีแลนด์ (Certificate of no impediment to marriage) ซึ่งผ่านการรับรอง (Authentication) โดย Department of Internal Affairs (DIA) และ Ministry of Foreign Affairs (MFAT) แล้ว  - หากเป็นบุคคลสัญชาติอื่น ๆ - จะต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพโสด ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่บุคคลดังกล่าวถือสัญชาติ และจะต้องผ่านการรับรองเอกสาร (authentication/legalization) โดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศดังกล่าว และสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศดังกล่าว ก่อนนำมาแสดงต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน
    2.7 กรอกแบบฟอร์มหนังสือตกลงการใชัชื่อสกุล(ประชาชนจัดทำขึ้นเองได้โดยลงชื่อและพยาน)

 3. ค่าธรรมเนียมฝ่ายละ 30 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ รวม 60 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ (จ่ายด้วยบัตร EFTPOS หรือเงินสด)

ข้อมูลประกอบ:  พระราชบัญญัติ คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑

 

เอกสารประกอบ

Surname_Agreement_Letter_3