การเดินทางกลับประเทศไทยของบุคคลสัญชาติไทย

การเดินทางกลับประเทศไทยของบุคคลสัญชาติไทย

29 ต.ค. 2563

1,516 view

หมายเหตุ: สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย ขอให้อ่านรายละเอียดที่ https://wellington.thaiembassy.org/th/content/118855-entry-request-for-non-thai-nationals

ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เที่ยวบินพาณิชย์ปกติยังไม่สามารถทำการบินหรือนำผู้โดยสารเข้าประเทศไทยได้ โดยเที่ยวบินที่สามารถนำผู้โดยสารเข้าประเทศไทยได้จะต้องเป็นเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตจากทางการไทย ได้แก่

 1. เที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยทางการไทย (Repatriation Flight)
          1.1 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งได้ขอโควตาจำนวนผู้เดินทางเข้าไทยไว้ล่วงหน้า โดยผู้โดยสารชาวไทยทุกคนจะต้องรับการกักกันตัว (quarantine) ในสถานที่ที่รัฐจัดเตรียมให้เป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางถึงไทย (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
          1.2 สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดวันเดินทางโดยพิจารณาจากจำนวนผู้ต้องการเดินทางและโควตาที่ได้รับจัดสรร
          1.3 ผู้โดยสารต้องจองตั๋วเครื่องบินตามขั้นตอน/ช่องทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดเท่านั้น
               
  คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลการจัดเที่ยวบิน Repatriation Flight เดือนธันวาคม 2563 
                
 2. เที่ยวบินของสายการบินที่ได้รับอนุมัติให้จัดเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-commercial Flight)
          2.1 ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วโดยตรงกับสายการบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินเข้าไทย (เลือกวันเดินทางได้เอง)
          2.2 สายการบินกึ่งพาณิชย์ได้รับอนุญาตให้นำเฉพาะผู้โดยสารที่กักตัวในสถานกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) เดินทางเข้าไทย ดังนั้น ผู้โดยสารจะต้องจอง ASQ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
          2.3 ผู้โดยสารต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมแสดงหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินและ ASQ เพื่อขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย
          2.4 สายการบินที่ได้รับอนุญาตให้จัดเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์:
                - Cathay Pacific - CX653 (ฮ่องกง-กรุงเทพฯ)
                - EVA Air - BR211 (ไทเป-กรุงเทพฯ)
                - Singapore Airlines - SQ976 (สิงคโปร์-กรุงเทพฯ)
                - Emirates - EK384 (ดูไบ-กรุงเทพฯ)
                - Etihad - EY406 (อาบุดาบี-กรุงเทพฯ)
                - Lufthansa - LH772 (แฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ)
                - Qatar Airways - QR830 & QR836 (โดฮา-กรุงเทพฯ)
                - Swiss Air - LX180 (ซูริค-กรุงเทพฯ)
          *** หมายเหตุ: ผู้โดยสารจะต้องจองตั๋วเครื่องบินจากนิวซีแลนด์ไปต่อเครื่อง ณ ประเทศที่มีสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (เที่ยวบบินกึ่งพาณิชย์ไม่มีเส้นทางที่บินตรงระหว่างนิวซีแลนด์และประเทศไทย)


  เงื่อนไขบุคคลที่สามารถเดินทางเข้าไทย

เที่ยวบินพิเศษ (Repatriation Flight)

เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-commercial Flight)

1. ถือหนังสือเดินทางไทย หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉินไทย

1. ถือหนังสือเดินทางไทย หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉินไทย

2. ต้องจองตั๋วเครื่องบิน repatriation flight ตามช่องทางและเงื่อนไขที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนด

2. ต้องจองตั๋วเครื่องบินกับสายการบินโดยตรง

3. มีหนังสือรับรองการเดินทางของสถานเอกอัครราชทูตฯ
(ผู้โดยสารที่จองตั๋วตามขั้นตอนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดจะได้รับหนังสือฯ โดยอัตโนมัติ)

3. มีหนังสือรับรองการเดินทางของสถานเอกอัครราชทูตฯ  
(ผู้โดยสารต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ และแสดงหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน/ASQ เพื่อขอหนังสือฯ)

4. มีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางทางอากาศ (Fit-to-fly certificate) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

4. มีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางทางอากาศ (Fit-to-fly certificate) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

5. เมื่อเดินทางถึงไทย ต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน
    - สถานที่ที่รัฐกำหนด (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) หรือ
    - สถานที่กักกันตัวทางเลือก (ASQ) (จ่ายค่าที่พักเอง)

5. เมื่อเดินทางถึงไทย ต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน ในสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) เท่านั้น (จ่ายค่าที่พักเอง)        ขั้นตอน/แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย

เที่ยวบินพิเศษ (Repatriation Flight)

เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-commercial Flight)

1. ติดตามประกาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ

1. จองตั๋วเครื่องบินกับสายการบินโดยตรง

2. ลงทะเบียนเพื่อขอรับโควตาการกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ และจัดซื้อตั๋วเครื่องบิน repatriation flight ตามช่องทาง/เงื่อนไขที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนด  

2. ติดต่อจองโรงแรมกักกันตัว (Alternative State Quarantine – ASQ) และจ่ายค่าที่พักให้เรียบร้อย

3. ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย

    3.1 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ที่  https://coethailand.mfa.go.th/  และจัดเตรียมเอกสารเพื่อ upload ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ฯ เป็นไฟล์ JPG หรือ PDF ดังนี้
    - หน้าหนังสือเดินทาง
    - หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
    - หลักฐานการจอง ASQ (หากมี)

      ดูคลิปวีดิโอแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่นี่

    3.2 ส่งแบบฟอร์มอื่น ๆ ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ mobile@thaiembassynz.org.nz 
    - แบบฟอร์มรับทราบ/ยอมรับเงื่อนไขการกักตัว
    - แบบฟอร์มผู้ปกครองยินยอมให้บุตรเดินทาง (กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี ที่เดินทางคนเดียว)

3. ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย

    3.1 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ที่  https://coethailand.mfa.go.th/  และจัดเตรียมเอกสารเพื่อ upload ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ฯ เป็นไฟล์ JPG หรือ PDF ดังนี้
    - หน้าหนังสือเดินทาง
    - หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
    - หลักฐานการจอง ASQ (หากมี)

      ดูคลิปวีดิโอแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่นี่

    3.2 ส่งแบบฟอร์มอื่น ๆ ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ mobile@thaiembassynz.org.nz 
    - แบบฟอร์มรับทราบ/ยอมรับเงื่อนไขการกักตัว
    - แบบฟอร์มผู้ปกครองยินยอมให้บุตรเดินทาง (กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี ที่เดินทางคนเดียว)

4. รอรับหนังสือรับรองการเดินทาง
    ผู้โดยสารจะได้รับหนังสือรับรองฯ จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อจองตั๋วตามขั้นตอนที่กำหนดและส่งแบบฟอร์มตามข้อ 3 ครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://coethailand.mfa.go.th/

4. รอรับหนังสือรับรองการเดินทาง 
    ผู้โดยสารจะได้รับหนังสือรับรองฯ จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อส่งเอกสารตามข้อ 3 ครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://coethailand.mfa.go.th/

5. ในวันเดินทาง กรุณาแสดงเอกสารต่อสายการบิน ดังนี้

    - หนังสือเดินทางไทยที่ยังไม่หมดอายุ/เอกสารเดินทางฉุกเฉินไทย
    - หนังสือรับรองการเดินทาง (Certificate of Entry)
    - หลักฐานการจอง ASQ (เฉพาะผู้ที่จอง ASQ)
    - ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางทางอากาศ (Fit-to-fly certificate) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (บุคคลสัญชาติไทยไม่ต้องขอรับการตรวจ COVID-19) 

5. ในวันเดินทาง กรุณาแสดงเอกสารต่อสายการบิน ดังนี้

    - หนังสือเดินทางไทยที่ยังไม่หมดอายุ/เอกสารเดินทางฉุกเฉินไทย
    - หนังสือรับรองการเดินทาง (Certificate of Entry)
    - หลักฐานการจอง ASQ (ทุกกรณี)
    - ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางทางอากาศ (Fit-to-fly certificate) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (บุคคลสัญชาติไทยไม่ต้องขอรับการตรวจ COVID-19 ยกเว้นกรณีที่เป็นข้อกำหนดของสายการบินหรือแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพ)
    - (หากจำเป็น) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าปลอดเชื้อ COVID-19 ซึ่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR และออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (โปรดตรวจสอบกับสายการบินว่าต้องตรวจ COVID-19 หรือไม่)

6. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (สนามบินสุวรรณภูมิ) กรุณาแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

    - เอกสารตามข้อ 5
    - แบบฟอร์ม ต.8
    - กรุณาดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น AOT Airports ไว้ในโทรศัพท์ พร้อมกับกรอกข้อมูลของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง
(https://aot-app.kdlab.ai/)

6. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (สนามบินสุวรรณภูมิ) กรุณาแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

    - เอกสารตามข้อ 5
    - แบบฟอร์ม ต.8
    - กรุณาดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น AOT Airports ไว้ในโทรศัพท์ พร้อมกับกรอกข้อมูลของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง 
(https://aot-app.kdlab.ai/)

7. กักตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐกำหนด (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
                             หรือ
สถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) สำหรับผู้ที่ได้จอง ASQ ไว้ (จ่ายค่าที่พักเอง)

7. กักตัว 14 วัน ในสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) เท่านั้น (จ่ายค่าที่พักเอง)เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับไทย.pdf
แบบฟอร์มรับทราบ-ยอมรับการกักตัว_-_Semi-commercial_Flight.pdf
หนังสือยินยอมผู้ปกครองให้บุตรเดินทาง_-_Semi-commercial_Flight.pdf
แบบฟอร์มรับทราบ-ยอมรับการกักตัว_-_Repatriation_Flight.pdf
หนังสือยินยอมผู้ปกครองให้บุตรเดินทาง_-_Repatriation_Flight_1.pdf