Phuket and Samui Plus Sandbox

Phuket and Samui Plus Sandbox

29 มิ.ย. 2564

628 view

(PLEASE SCROLL DOWN THE PAGE FOR ENGLISH)

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ปรากฏในหน้านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับแก้เพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นระยะเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ล่าสุด

 

มาตรการ Sandbox คืออะไร

มาตรการ Sandbox คือ มาตรการเปิดพรมแดนให้ผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 แล้ว และมีหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนที่ออกโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยทางจังหวัดที่ทางการไทยกำหนดโดยไม่ต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน

 

Phuket Sandbox และ Samui Plus Sandbox คืออะไร

Phuket Sandbox: จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกที่เปิดรับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้มาตรการ Sandbox โดยผู้โดยสารจะต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศตรงเข้าไปที่ท่าอากาศยานภูเก็ตภาย (ไม่มีการต่อเครื่องภายในประเทศ) และจะต้องเข้าพักที่โรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน “Safety and Health Administration Plus” (SHA+) โดยจะต้องพักอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตเป็นเวลาอย่างน้อย 14 คืน ก่อนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทยได้ 

Samui Plus Sandbox: เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เป็นกลุ่มพื้นที่นำร่องเปิดรับการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการ Sandbox ในลักษณะเดียวกันกับจังหวักภูเก็ต แต่เงื่อนไขสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวจะมีความแตกต่างจากภูเก็ต โดยผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศสามารถบินตรงเข้าไปที่สมุย หรือแวะเปลี่ยนเครื่องบินที่กรุงเทพฯ (ผ่านด่านควบคุมโรคและด่านตรวจคนเข้าเมืองที่กรุงเทพฯ ก่อนต่อเครื่องไปสมุย) และเมื่อเดินทางถึงสมุยแล้ว จะต้องเข้าพักที่โรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน "Samui Extra Plus" (Samui Extra+) ในช่วง 7 วันแรก และจะต้องเข้าพักที่โรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน “Safety and Health Administration Plus” (SHA+) ในช่วง 7 วันหลัง

 

เงื่อนไขการเข้าประเทศภายใต้มาตรการ Sandbox

ผู้มีสัญชาติไทยและชาวต่างชาติสามารถเดินทางจากต่างประเทศเข้าจังหวัดภูเก็ตภายใต้มาตรการ Sandbox ได้ตามเงื่อนไขที่ทางการไทยกำหนดไว้ ดังนี้

1. ประเทศต้นทาง

    - คนไทย/คนต่างชาติจะต้องเดินทางจากประเทศ/พื้นที่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนด โดยจะต้องอยู่ประเทศตามที่กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน
    - นิวซีแลนด์จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ทางการไทยกำหนด ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในนิวซีแลนด์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 21 วัน สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยภายมาตรการ Sandbox ได้

2. หลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีน COVID-19

    ผู้โดยสารจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยจะต้องเป็นวัคซีนที่ผ่านการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) หรือกระทรวงสาธารณสุข และจะต้อได้รับวัคซีนครบโดสตามกำหนดอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง และหลักฐานที่ใช้ยืนยันการฉีดวัคซีนของนิวซีแลนด์จะต้องเป็นหนังสือรับรองที่ Ministry of Health ของนิวซีแลนด์ออกให้เพื่อใช้สำหรับเดินทางระหว่างประเทศโดยเฉพาะ (Confirmation of COVID-19 vaccination for international travel issued by the Ministry of Health)

    ผู้ที่ต้องการรับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนฯ ที่ Ministry of Health ออกให้สำหรับใช้เดินทางระหว่างประเทศ จะต้องติดต่อขอรับเอกสารฯ โดยตรงกับหน่วยงาน Privacy Team ของ Ministry of Health (covid-19.privacy@health.govt.nz) ซึ่งอาจใช้เวลา 5 – 20 วันในการรับเอกสารฯ โดยผู้ขอเอกสารฯ จะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษให้กับ Ministry of Health:
    - Full name of the requestor; (ชื่อ-นามสกุล)
    - Date of birth; (วัน/เดือน/ปีเกิด)
    - NHI number (if known); (หมายเลขคนไข้ – NHI number)
    - Street address; (ที่อยู่ในนิวซีแลนด์)
    - Postal address (if different); (ข้อมูลไปรษณีย์ของผู้ขอ หากเป็นคนละที่กับที่อยู่)
    - Past addresses (as many as can be provided); (ที่อยู่ในอดีต)
    - Contact phone number (เบอร์โทรศัพท์ในนิวซีแลนด์)

    * ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีนแต่เดินทางกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า Sandbox ได้ แต่จะต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองเท่านั้น (เที่ยวบินเดียวกัน) ไม่สามารถเดินทางแยกมาต่างหากได้

3. ประกันสุขภาพ

    ผู้โดยสาร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะต้องมีประกันสุขภาพที่มีวงเงินขั้นต่ำ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (US Dollars) และรวมค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 โดยประกันสุขภาพของบุคคลสัญชาติไทยจะต้องครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน และประกันสุขภาพของชาวต่างชาติจะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่จะอยู่ที่ประเทศไทย

4. ผลตรวจ COVID-19 ก่อนการเดินทาง

    ผู้โดยสารจะต้องทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR และจะต้องได้รับผลตรวจฯ ที่แสดงผลเป็นลบที่ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ซึ่งผู้โดยสารจะต้องแสดงผลตรวจฯ ต่อสายการบิน ณ ขั้นตอนการเช็คอินที่สนามบินต้นทาง (นิวซีแลนด์) และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย   

5. การเดินทางเข้าพื่นที่ Sandbox

    - Phuket Sandbox: จะต้องเป็นการเดินทางจากต่างประเทศตรงเข้าภูเก็ตโดยตรง (อาทิ โอ๊คแลนด์-สิงคโปร์-ภูเก็ต) โดยจะไม่สามารถเดินทางจากต่างประเทศเข้าไปต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น ๆ ต่อไปยังภูเก็ตได้ (อาทิ โอ๊คแลนด์-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ-ภูเก็ต)
    - Samui Plus Sandbox: สามารถบินตรงเข้าไปที่สมุย หรือแวะเปลี่ยนเครื่องบินที่กรุงเทพฯ (ผ่านด่านควบคุมโรคและด่านตรวจคนเข้าเมืองที่กรุงเทพฯ ก่อนต่อเครื่องไปสมุย)

6. เงื่อนไขการพำนักในพื้นที่ Sandbox

    (1) ข้อจำกัดในการเดินทางภายในประเทศ
           ผู้โดยสารที่เข้าประเทศไทยตามมาตรการ Sandbox จะต้องอยู่ในพื้นที่ Sandbox ไม่น้อยกว่า 14 วัน จึงจะสามารถเดินทางไปพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทยได้ (ยกเว้นกรณีผู้ที่จะเดินทางออกจากประเทศไทย ซึ่งสามารถเดินทางออกได้ก่อน 14 วัน)

    (2) เงื่อนไข/หลักฐานที่พัก

           - ที่พัก SHA+: ผู้โดยสารที่เข้าประเทศด้วยมาตรการ Sandbox จะต้องพักที่โรงแรมในจังหวัด/พื้นที่ Sandbox ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน “Safety and Health Administration Plus” (SHA+) เท่านั้น โดยจะต้องพักอยู่ในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลาอย่างน้อย 14 คืน ก่อนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทย (ยกเว้นกรณีที่จะเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งจะต้องแสดงหลักฐานตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศไทย)
              * รายชื่อโรงแรม SHA+ สามารถดูได้ที่ https://www.thailandsha.com/shalists/

              * เมื่อเดินทางเข้าประเทศแล้ว ผู้โดยสารฯ จะต้องพักอยู่ที่โรงแรม SHA+ แห่งเดิมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะสามารถย้ายไปพักที่โรงแรม SHA+ แห่งอื่น ๆ ในพื้นที่ Sandbox ได้ และหากจะย้ายไปพักที่โรงแรม SHA+ แห่งอื่นภายหลังจากครบ 7 วันแล้ว จะต้องพักที่โรงแรม SHA+ แห่งที่สองอย่างน้อย 4 วัน (แห่งที่สามอย่างน้อย 3 วัน)
           - ที่พัก Samui Extra+(เฉพาะ Samui Plus Sandbox) เมื่อเดินทางถึงสมุยแล้ว ผู้โดยสารจะต้องเข้าพักที่โรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน "Samui Extra Plus" (Samui Extra+) ก่อนในช่วง 7 วันแรก แล้วจึงเข้าพักที่โรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน “Safety and Health Administration Plus” (SHA+) ในช่วง 7 วันหลัง

           - หลักฐานการจองที่พัก:
             * SHABA Certificate: ผู้ที่จองโรงแรม SHA+ จะต้องมีหลักฐานการชำระค่าที่พักที่ออกให้โดยระบบ “SHA+ Booking Authentication System” (SHABA) หรือที่เรียกว่า "SHABA Certificate" ซึ่งหากไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวโดยอัตโนมัติหลังจากที่จองที่พัก จะต้องติดต่อโรงแรมที่จองไว้เพื่อขอรับเอกสารดังกล่าว

             * Samui Extra+: ผู้ที่จองโรงแรม Samui Extra+ จะต้องมีหลักฐานการชำระค่าที่พักที่ออกให้โดยโรงแรมฯ (ไม่ใช่ใบจองโรงแรม)

    (3) การตรวจหาเชื้อ COVID-19
           ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox จะต้องทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 รวม 3 ครั้ง ระหว่างช่วง 14 วันแรก โดยจะต้องตรวจหาเชื้อฯ ครั้งแรกในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 7 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 – 13 (กรุณาติดต่อโรงแรม SHA+ หรือ Samui Extra+ เพื่อจัดเตรียม/นัดหมายการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และนำหลักฐานการนัดหมาย/ชำระค่าตรวจ COVID-19 ทั้ง 3 ครั้ง มาแนบประกอบการขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร หรือ "Certificate of Entry" พร้อมกับหลักฐานการจองโรงแรม SHABA Certificate)

    (4) แอพพลิเคชั่นติดตาม
           - เมื่อเดินทางเข้าถึงประเทศไทย ผู้โดยสารจะต้องดาวน์โหลดแบะลงทะเบียนแอพพลิเคชั่นติดตามที่ทางราชการกำหนด ได้แก่ "Thailand Plus" โดยจะต้องไม่ปิดระบบติดตามฯ ตลอดระยะ 14 วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศไทย หากฝ่าฝืนอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ Sandbox เมื่อครบ 14 วัน
           - หากเดินทางเข้า Phuket Sandbox จะต้องดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น "หมอชนะ" (Morchana) ด้วย
           - ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น Thailand Plus
              iOS https://apps.apple.com/th/app/thailandplus/id1534557694 
              Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dga.thailandplus.android
           - ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น หมอชนะ (Morchana)
              iOS https://apps.apple.com/th/app/morchana-หมอชนะ/id1505185420
              Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaialert.app 

7. การลงทะเบียนขอรับ Certificate of Entry (COE)

    (1) ลงทะเบียนขอรับ COE ที่ https://coethailand.mfa.go.th/ โดยเลือกว่าจะเข้าประเทศแบบ "Sandbox" และเลือกจังหวัดที่จะใช้เดินทางเข้าประเทศไทย
    (2) เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอ COE
          - หนังสือเดินทาง 
             * ชาวต่างชาติต้องมีวีซ่า หรือหลักฐานอื่น ๆ ในการเดินทางเข้าประเทศไทยด้วย
          - เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
          - ประกันสุขภาพ COVID-19
          - ตั๋วเครื่องบิน
          - หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม
          - หลักฐานการจ่ายค่าตรวจ COVID-19 ระหว่างอยู่ใน Sandbox

8. ขั้นตอน/แนวปฏิบัติเมื่อเดินทางถึงพื้นที่ Sandbox

    (1) ผ่านด่านควบคุมโรคและด่านตรวจคนเข้าเมือง 
    (2) ติดตั้งแอพลิเคชั่น Thailand Plus
          * หากเดินทางเข้า Phuket Sandbox จะต้องติดตั้งแอพลิเคชั่น Morchana ด้วย
    (3) ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 1 ณ สนามบินที่เดินทางถึง
    (4) เข้าพักที่โรงแรม และรอผลตรวจหาเชื้อฯ
          * Phuket Sandbox:
             - เข้าพักที่โรงแรม SHA+ และรอผลตรวจ ณ ห้องพัก หากผลตรวจเป็นลบ จึงสามารถเดินทางท่องเที่ยวในจังหวักภูเก็ตได้ โดยต้องเปิดแอพลิเคชั่นที่กำหนดตลอดเวลา
             - หลังครบ 14 วัน หากตรวจหาเชื้อฯ ครั้งที่ 2 และ 3 แล้วผลตรวจเป็นลบ จึงสามารถเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตไปพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย
          * Samui Plus Sandbox:
             - วันที่ 1 - 3: เข้าพักที่โรงแรม Samui Extra+ และรอผลตรวจ ณ ห้องพัก หากผลตรวจเป็นลบ จึงสามารถทำกิจกรรมนอกห้องพักในบริเวณโรงแรม และเฉพาะพื้นที่ที่โรงแรมกำหนด  
             - วันที่ 4 - 7 (Sealed Route): สามารถเดินทางใน อ.เกาะสมุย ในเส้นทางที่กำหนด และรับการตรวจหาเชื้อฯ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมที่พักในวันที่ 7
             - วันที่ 8 - 14 (Relaxed): เข้าที่พักโรงแรม SHA+ (เกาะสมุย เกาพะงัน เกาะเต่า) และรอผลตรวจฯ ครั้งที่ 2 ณ ห้องพัก หากผลตรวจเป็นลบ จึงสามารถเดินทางในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า โดยต้องเปิดแอพลิเคชั่นที่กำหนดตลอดเวลา
             - หลังครบ 14 วัน หากตรวจหาเชื้อฯ ครั้งที่ 3 แล้วผลตรวจเป็นลบ จึงสามารถเดินทางไปพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย

 

********************

 

Phuket and Samui Plus Sandbox

 

Disclaimer: Information on this page is subject to updates and changes.  Please check the Embassy's website regularly for any updates.

 

What is the Sandbox Programme?

The Sandbox programme allows overseas visitors with certified/official proof of COVID-19 vaccination issued by relevant authorities to enter specified provinces of Thailand without undergoing a mandatory quarantine of 14 days (minimum) as would otherwise be required for passengers entering the Kingdom of Thailand. 

 

What is Phuket and Samui Plus Sandbox?

Phuket Sandbox: Phuket is the first province in Thailand to implement the Sandbox programme.  Passengers must book direct international flights into Phuket (no domestic transits in Bangkok or other provinces of Thailand).  Passengers arriving in Phuket under this programme, although not required to undergo quarantine, must stay at a hotel that meets the “Safety and Health Administration Plus” (SHA+) standard and must remain in Phuket for at least 14 nights before travelling to other provinces of Thailand.  

Samui Plus Sandbox: Like the Phuket Sandbox programme, Koh Samui, Koh Phangan and Koh Tao (Surat Thani Province) are also opening to quarantine-free travel but under slightly different conditions.  Passengers can book either direct flights to Koh Samui or transit in Bangkok (undergo health checks and immigration in Bangkok before transferring on a flight to Koh Samui).  During the first 14 nights, international visitors are required to book accommodation for the first 7 nights in a hotel in Koh Samui that meets the "Samui Extra Plus" (Samui Extra+) standard and the remaining 7 nights in a hotel that meets the “Safety and Health Administration Plus” (SHA+) standard in Koh Samui, Koh Phangan or Koh Tao (total of 14 days in Samui Plus Sandbox) before being able to travel to other destinations in Thailand.

 

Criteria for Entry under the Sandbox Programme

Thai and non-Thai nationals are eligible to enter Thailand under the Sandbox programme according to the criteria below. 

1. Travel from Eligible Countries

    - International visitors entering under the Sandbox programme must travel from countries designated by the Tourism Authority of Thailand.  Visitors must have spent at least 21 consecutive days in one of the designated countries prior to the date of travel. 
    - New Zealand is among the designated countries for Sandbox travel, hence passengers travelling from New Zealand are eligible to travel to Thailand under the Sandbox programme. 

2. COVID-19 Vaccination Certificate

    Travellers must be fully vaccinated against COVID-19 with a vaccine approved by the World Health Organization (WHO) or the Ministry of Public Health of Thailand no less than 14 days before departure and must present a confirmation letter of COVID-19 vaccination for international travel issued by New Zealand’s Ministry of Health.  

    To request a confirmation letter of COVID-19 vaccination, please submit a Privacy Act request to the Ministry of Health’s COVID-19 Privacy Team (covid-19.privacy@health.govt.nz).  Please note that it could take 5 – 20 days to obtain this letter.  The following information should be included in the request:
    - Full name of the requestor;
    - Date of birth;
    - NHI number (if known);
    - Street address;
    - Postal address (if different);
    - Past addresses (as many as can be provided); and
    - Contact phone number.

    * Minors below 18 years of age are eligible to enter under the Sandbox programme without proof of vaccination ONLY IF travelling with parents who have been vaccinated and must arrive in the Sandbox province on the same flight together with their parents.

3. Health Insurance

    Travellers must have health insurance covering treatment and medical expenses for COVID-19 with a minimum coverage of 100,000 USD.  Thai nationals must be covered for a minimum of 14 days whereas non-Thai nationals must be covered for the entire duration of stay in Thailand.  

4. Pre-departure COVID-19 Test

    Travellers must present a negative COVID-19 test result (RT-PCR) issued no more than 72 hours before departure from New Zealand (upon check-in at the airport of departure) and upon entry to Thailand. 

5. Direct Flight to Sandbox Province

    - Phuket Sandbox - Visitors must fly from an international port directly to Phuket (eg. Auckland-Singapore-Phuket).  Passengers on flights that require a domestic transit in Bangkok (or other provinces in Thailand) are not eligible for the Phuket Sandbox programme.  
    - Samui Plus Sandbox - Visitors can book either direct international flights to Samui or flights that would require a domestic transit in Bangkok (undergo health checks and immigration in Bangkok before transferring onto a flight to Samui).

6. Condition of Stay

    (1) Travel Restrictions
           Travellers must remain in the Sandbox province for at least 14 days before travelling to other parts of Thailand.  Any travel outside of the Sandbox province is prohibited before 14 days, except for those who will be departing to another country (leaving Thailand).

    (2) Hotel Requirements

           - SHA+ Hotel - Travellers must stay at a hotel that meets the "Safety and Health Administration Plus" (SHA+) standard for at least 14 nights (except for travellers leaving Thailand within 14 days, in which case proof of departure flight out of Thailand will be required) 
              * List of SHA+ hotels can be found at https://www.thailandsha.com/shalists/
              * Travellers must spend at least 7 days at the same SHA+ hotel before moving to a different SHA+ hotel in the Sandbox province.  If moving to a second SHA+ hotel, the minimum stay at the second hotel is 4 days.
           - Samui Extra+ Hotel: (Samui Plus Sandbox only) Upon arrival in Samui, visitors are required to stay at a hotel in Koh Samui that meets the  "Samui Extra Plus" (Samui Extra+) standard for the first 7 nights and at a hotel that meets the “Safety and Health Administration Plus” (SHA+) standard in either Koh Samui, Koh Phangan or Koh Tao for the next 7 nights (14 nights altogether).

           Proof of Accommodation: 
              * SHABA Certificate:  Visitors must have a confirmation of SHA+ hotel booking issued under the “SHA+ Booking Authentication System” (SHABA).  The SHABA-issued confirmation can be obtained from the hotel.  
              * Samui Extra+: Visitors under the Samui Plus Sandbox programme must have a confirmation of payment issued by a Samui Extra+ hotel for the first 7 nights.  Please note that a booking confirmation will not be accepted unless it is expressly stated that payment for the hotel has been made.  

    (3) COVID-19 Tests
           After arriving in the Sandbox province, three COVID-19 tests will be required during the first 14 days.  The first test will be taken upon arrival, the second test between day 6 – 7 and the third test between day 12 – 13.  Travellers with negative results for all three tests will be permitted to travel to other provinces of Thailand after spending 14 nights in the Sandbox province.  Please contact your SHA+ or Samui Extra+ hotel to arrange the three COVID-19 tests and issue a proof of payment.    

    (4) Tracking Applications
          - Visitors entering under the Sandbox programme are required to download a tracking application for the purpose of contact tracing – "Thailand Plus".  The application must be activated and switched on throughout the first 14 days in Thailand.  Failure to comply may result in the denial of travel from the Sandbox province to other parts of Thailand after these 14 days.
          - If entering Phuket Sandbox, the "Morchana" application must also be downloaded.
          - Download Thailand Plus Application
              iOS https://apps.apple.com/th/app/thailandplus/id1534557694 
              Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dga.thailandplus.android
          - Download Morchana Application

              iOS https://apps.apple.com/th/app/morchana-หมอชนะ/id1505185420
              Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaialert.app 

7. Registration for Certificate of Entry (COE)

    (1) Register for COE at https://coethailand.mfa.go.th/ (the applicant will be asked to select if the applicant is "entering Thailand through the Sandbox Programme" and will be required to select the Sandbox destination)
    (2) Required Documents for COE
          - Valid Passport 
             * Non-Thai nationals must have a valid visa to enter Thailand
          - Vaccination Certificate
          - COVID-19 Health Insurance
          - Flight Tickets
          - Reservation and Payment Confirmation for SHA+ and/or Samui Extra+ Hotel(s)
          - Proof of Payment for COVID-19 Testings

8. Procedures for Arrival in Sandbox Provinces

    (1) Pass through the Department of Disease Control and Immigration checkpoints 
    (2) Download Thailand Plus application
          * If travelling to Phuket Sandbox, the Morchana application must also be downloaded
    (3) Undergo 1st RT-PCR test at the airport of entry
    (4) Travel straight to designated hotel and wait for test results
          * Phuket Sandbox:
             - Stay at SHA+ hotel and wait for test results; if tested negative, travel within Phuket will be permitted
             - After 14 days at SHA+ hotel, if all RT-PCR tests are negative, travel to other parts of Thailand will be permitted
          * Samui Plus Sandbox:
             - Day 1 - 3: Stay at Samui Extra+ hotel and wait for test results; if tested negative, the use of services & facilities in hotel-designated areas will be permitted  
             - Day 4 - 7 (Sealed Route): Travel in districts of Koh Samui is permitted according to specified routes; 2nd RT-PCR test will be performed on day 7
             - Day 8 - 14 (Relaxed): Check in at SHA+ hotel and wait for 2nd test results; if tested negative, travel to areas of Koh Samui, Koh Phangan and Koh Tao will be permitted
             - After 14 days, if all RT-PCR tests are negative, travel to other parts of Thailand will be permitted